S16 E21
Status
Continuing
Next episode
2 years ago
Airs
Sundays 8:00 PM on Disney+

Season 16  "The Father, the Son & the Holy Guest Star"  16x21

Aired 19 years ago - May 15, 2005

Bart is given the role of a cooper in the school's medieval festival, while Lisa is the queen. Bart is blamed and expelled when rats come out of large pie that is presented to the queen. Marge looks for a new school for Bart and decides to try out a Catholic school. In his first day at school Bart encounters a tough nun and Father Sean. Bart takes a liking to Father Sean and begins to embrace the Catholic faith, which concerns Homer and Marge. Homer goes to the school with the purpose of taking Bart out of school, only to himself being converted before the night is through. With her husband and son gone Marge finds herself alone at church. Reverend Lovejoy tells her that when they die she and Homer will be going to different heavens. Marge, Ned and Reverend Lovejoy go to Homer and Bart's first communion class to at the very least liberate Bart from becoming Catholic. To bring Bart back to his old religion they take him to a religious festival. Father Sean and Homer arrive hoping to take Bart back, but Bart in one his rare moments of insight brings both sides together, that is until 1,000 years later.

Mouse over thumbnail for slideshow

Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 1
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 2
- Èá ôï ðëçñþóåéò áõôü, âáóßëéóóÜ ìïõ. - Öñïõñïß, ðÜñôå ôïí óôïí ðýñãï!
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 3
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 4
Áöéåñþíù áõôÞí ôçí ðßôá óôçí ñá÷ïêïêáëéÜ...
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 5
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 6
Ìðáñô, âáñÝèçêá ôéò áíïçóßåò óïõ.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 7
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 8
Êáé áí óå äéþîïõí êáé áðü áõôü èá ðáò êáôåõèåßáí óôïí óôñáôü...
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 9
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 10
- ¸÷åé óôïí áíé÷íåõôÞ ðõñêáãéÜò. - Êáé áí ðÜñïõìå öùôéÜ;
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 11
Åêåß äåí ðáßñíåéò áðëÜ êáêïýò âáèìïýò, ðáò óôçí êüëáóç!
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 12
ÐáéäéÜ, Ý÷ïõìå Ýíá íÝï ìáèçôÞ. Ìðáñô, èÝëåéò íá ìáò óõóôçèåßò;
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 13
Óôéò ìÝñåò ìáò ÷ñçóéìïðïéïýìå ôï "ãéáñäü-ìåôñï"!
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 14
Äåí îÝñù ôé Ýìáèåò óôï äçìüóéï ó÷ïëåßï áëëÜ åäþ äåí áíå÷üìáóôå ôçí èñáóýôçôá.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 15
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 16
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 17
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 18
ÆåõãÜñéá áðü ôé; ÊáðÝëá, ðáðïýôóéá; Áíèñþðéíá ìÜôéá;
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 19
Áíïßîôå ôá âéâëßá óáò óôá ëåîéãñáöÞìáôá ôïõ Êõñßïõ ìáò.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 20
...ï ÁõôïêñÜôïñáò Äéüêëçôïò ôïí êáôá- äßêáóå óå èÜíáôï ìå êáôáéãéóìü âåëþí.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 21
ÄÑ. ÓÁÐÉÑÏ ÅÍÁÍÔÉÏÍ ÔÇÓ ÐÅÔÑÁÓ
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 22
Ìå üëá ôá êáèßóìáôá, êáé ôï íá óôÝêåóáé üñèéïò êáé ãïíáôéóôüò...
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 23
- ¼÷é êñÝáò; Êáé ôé ôñþíå, ëÜìðåò; - Áò áëëÜîïõìå èÝìá.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 24
¼÷é, Ðëïýôáñ÷ïò. ¸ãñáøå ãéá ôéò æùÝò ôùí Ñùìáßùí Áõôïêñáôüñùí.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 25
...íá ìáèáßíåéò óôïí ãéï ìïõ ôéò áîßåò óáò! Ôé åßíáé áõôÞ ç ìõñùäéÜ;
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 26
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 27
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 28
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 29
¸÷åôå ðïéï ôñåëïýò êáíüíåò êáé áðü ôï âßíôåï-êëáìð "Ìðëïê ÌðÜóôåñ".
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 30
- Áí ìåôáíéþóåéò ðñáãìáôéêÜ, ôüôå íáé. - ÅíôÜîåé, áò êÜíïõìå ìåñéêÜ ìáãéêÜ.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 31
¼÷é áêñéâþò, ê. Óßìóïí. Ìðïñþ íá óå óõã÷ùñÝóù ìüíï áí åßóáé êáèïëéêüò.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 32
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 33
Ôï Þîåñá ðùò èá ðñïóðáèïýóáí íá óå ðñïóçëõôßóïõí, áõôü êÜíïõí!
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 34
ÐïôÝ ìïõ äåí îáíáåßäá êÜðïéïí íá áíáóôáôþíåôáé ôüóï ãéá ôçí èñçóêåßá.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 35
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 36
- Äåí åßíáé êáé ðïëý êáëÜ. - Äåí åßíáé êáëÜ;
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 37
Áõôü Ýãéíå ãéá ôï äéêáßùìÜ ìáò íá ðç- ãáßíïõìå åêêëçóßá ìå âñåãìÝíá ìáëëéÜ.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 38
...äéáöïñåôéêÞ èñçóêåßá óçìáßíåé êáé äéáöïñåôéêÞ æùÞ ìåôÜ èÜíáôïí.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 39
ÊÁÈÏËÉÊÏÓ ÐÁÑÁÄÅÉÓÏÓ
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 40
Êáé ôþñá ÷ïñÝøôå, ðáñáäåéóÝíéá îùôéêÜ.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 41
Óõããíþìç, Ìáñôæ. Äåí áíÞêïõí óôï "åßäïò" ìáò.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 42
Ìçí áíçóõ÷åßò, Ìáñôæ. Èá ðÜñïõìå ðßóù ôï ðáéäß óïõ.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 43
Ðùò ôï ïíïìÜæïõìå ôï ìõóôÞñéï üðïõ ôï áíôßäùñï ãßíåôå ôï óþìá ôïõ ×ñéóôïý;
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 44
- Ðñþôç êïéíùíßá; - ÐñÝðåé íá ôïõò óôáìáôÞóïõìå ôþñá.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 45
ÊÜíå ðßóù, ÐáðáôóÜêáëå!
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 46
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 47
ÁðëÜ äåí íïìßæù üôé ï ðáôÝñáò óïõ åßíáé ôï óùóôü Üôïìï...
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 48
ôï äõôéêü ðáñáêëÜäé ôïõ áíáãåííçìÝíïõ ÁìåñéêÜíéêïõ ðñåóâõñïëïõèçñáíéóìïý.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 49
...üðùò ðáñáóõñèÞêáìå êáé ðÞñáìå ôï Cinemax!
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 50
Ãéáôß áõôÞ ç ãõíáßêá áíáôñÝðåé ôï óðï- ñáäéêü ìïõ åíäéáöÝñïí óôá ðáéäéÜ ìïõ;

Or scroll and see one by one:

Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 2
- Èá ôï ðëçñþóåéò áõôü, âáóßëéóóÜ ìïõ. - Öñïõñïß, ðÜñôå ôïí óôïí ðýñãï!
#2
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 3 #3 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 4
Áöéåñþíù áõôÞí ôçí ðßôá óôçí ñá÷ïêïêáëéÜ...
#4
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 5 #5 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 6
Ìðáñô, âáñÝèçêá ôéò áíïçóßåò óïõ.
#6
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 7 #7 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 8
Êáé áí óå äéþîïõí êáé áðü áõôü èá ðáò êáôåõèåßáí óôïí óôñáôü...
#8
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 9 #9 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 10
- ¸÷åé óôïí áíé÷íåõôÞ ðõñêáãéÜò. - Êáé áí ðÜñïõìå öùôéÜ;
#10
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 11
Åêåß äåí ðáßñíåéò áðëÜ êáêïýò âáèìïýò, ðáò óôçí êüëáóç!
#11
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 12
ÐáéäéÜ, Ý÷ïõìå Ýíá íÝï ìáèçôÞ. Ìðáñô, èÝëåéò íá ìáò óõóôçèåßò;
#12
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 13
Óôéò ìÝñåò ìáò ÷ñçóéìïðïéïýìå ôï "ãéáñäü-ìåôñï"!
#13
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 14
Äåí îÝñù ôé Ýìáèåò óôï äçìüóéï ó÷ïëåßï áëëÜ åäþ äåí áíå÷üìáóôå ôçí èñáóýôçôá.
#14
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 15 #15 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 16 #16 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 17 #17 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 18
ÆåõãÜñéá áðü ôé; ÊáðÝëá, ðáðïýôóéá; Áíèñþðéíá ìÜôéá;
#18
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 19
Áíïßîôå ôá âéâëßá óáò óôá ëåîéãñáöÞìáôá ôïõ Êõñßïõ ìáò.
#19
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 20
...ï ÁõôïêñÜôïñáò Äéüêëçôïò ôïí êáôá- äßêáóå óå èÜíáôï ìå êáôáéãéóìü âåëþí.
#20
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 21
ÄÑ. ÓÁÐÉÑÏ ÅÍÁÍÔÉÏÍ ÔÇÓ ÐÅÔÑÁÓ
#21
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 22
Ìå üëá ôá êáèßóìáôá, êáé ôï íá óôÝêåóáé üñèéïò êáé ãïíáôéóôüò...
#22
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 23
- ¼÷é êñÝáò; Êáé ôé ôñþíå, ëÜìðåò; - Áò áëëÜîïõìå èÝìá.
#23
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 24
¼÷é, Ðëïýôáñ÷ïò. ¸ãñáøå ãéá ôéò æùÝò ôùí Ñùìáßùí Áõôïêñáôüñùí.
#24
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 25
...íá ìáèáßíåéò óôïí ãéï ìïõ ôéò áîßåò óáò! Ôé åßíáé áõôÞ ç ìõñùäéÜ;
#25
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 26 #26 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 27 #27 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 28 #28 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 29
¸÷åôå ðïéï ôñåëïýò êáíüíåò êáé áðü ôï âßíôåï-êëáìð "Ìðëïê ÌðÜóôåñ".
#29
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 30
- Áí ìåôáíéþóåéò ðñáãìáôéêÜ, ôüôå íáé. - ÅíôÜîåé, áò êÜíïõìå ìåñéêÜ ìáãéêÜ.
#30
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 31
¼÷é áêñéâþò, ê. Óßìóïí. Ìðïñþ íá óå óõã÷ùñÝóù ìüíï áí åßóáé êáèïëéêüò.
#31
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 32 #32 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 33
Ôï Þîåñá ðùò èá ðñïóðáèïýóáí íá óå ðñïóçëõôßóïõí, áõôü êÜíïõí!
#33
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 34
ÐïôÝ ìïõ äåí îáíáåßäá êÜðïéïí íá áíáóôáôþíåôáé ôüóï ãéá ôçí èñçóêåßá.
#34
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 35 #35 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 36
- Äåí åßíáé êáé ðïëý êáëÜ. - Äåí åßíáé êáëÜ;
#36
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 37
Áõôü Ýãéíå ãéá ôï äéêáßùìÜ ìáò íá ðç- ãáßíïõìå åêêëçóßá ìå âñåãìÝíá ìáëëéÜ.
#37
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 38
...äéáöïñåôéêÞ èñçóêåßá óçìáßíåé êáé äéáöïñåôéêÞ æùÞ ìåôÜ èÜíáôïí.
#38
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 39
ÊÁÈÏËÉÊÏÓ ÐÁÑÁÄÅÉÓÏÓ
#39
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 40
Êáé ôþñá ÷ïñÝøôå, ðáñáäåéóÝíéá îùôéêÜ.
#40
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 41
Óõããíþìç, Ìáñôæ. Äåí áíÞêïõí óôï "åßäïò" ìáò.
#41
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 42
Ìçí áíçóõ÷åßò, Ìáñôæ. Èá ðÜñïõìå ðßóù ôï ðáéäß óïõ.
#42
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 43
Ðùò ôï ïíïìÜæïõìå ôï ìõóôÞñéï üðïõ ôï áíôßäùñï ãßíåôå ôï óþìá ôïõ ×ñéóôïý;
#43
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 44
- Ðñþôç êïéíùíßá; - ÐñÝðåé íá ôïõò óôáìáôÞóïõìå ôþñá.
#44
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 45
ÊÜíå ðßóù, ÐáðáôóÜêáëå!
#45
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 46 #46 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 47
ÁðëÜ äåí íïìßæù üôé ï ðáôÝñáò óïõ åßíáé ôï óùóôü Üôïìï...
#47
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 48
ôï äõôéêü ðáñáêëÜäé ôïõ áíáãåííçìÝíïõ ÁìåñéêÜíéêïõ ðñåóâõñïëïõèçñáíéóìïý.
#48
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 49
...üðùò ðáñáóõñèÞêáìå êáé ðÞñáìå ôï Cinemax!
#49
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 21 (S16E21) - 50
Ãéáôß áõôÞ ç ãõíáßêá áíáôñÝðåé ôï óðï- ñáäéêü ìïõ åíäéáöÝñïí óôá ðáéäéÜ ìïõ;
#50