S16 E17
Status
Continuing
Next episode
2 years ago
Airs
Sundays 8:00 PM on Disney+

Season 16  "The Heartbroke Kid"  16x17

Aired 18 years ago - May 01, 2005

At Springfield Elementary the new vending machine contract is awarded to a company that promises to give half the profits to the school and it is of little consequence whether the snacks are healthy for the children or not. Bart begins taking all of his meals from the vending machine and three weeks later has gained a lot of weight, so much so that he has heart attack symptoms as a result. The X-Ray shows that malted milk balls have blocked his arteries. Despite it all Bart continues to eat junk food. Marge has no choice and holds an intervention, which Bart escapes from, right into the hands of representatives of a maximum security fat camp who take him away. Bart finds himself Serenity Ranch with Kent Brockman, Apu and Rainer Wolfcastle. The first bill from the ranch arrives and Marge decides they need to find a way to pay for it. They open their house up as youth hostel to German tourists. Having a hard time getting through to Bart, Tab Spangler takes him home and shows the horrors his family is enduring on his behalf. Bart finally gets the message and rages against the vending machines and is cured of his junk food addiction, there are three non-refundable weeks of fat camp available for a family member to use. Homer, the obvious choice, is elected to go.

Mouse over thumbnail for slideshow

Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 1
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 2
¸÷åé ðëÜêá íá õðáêïýò ôçí ìç÷áíÞ.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 3
ÌðñÜâï óïõ! Åßóáé 5 ëåðôÜ ìáêñéÜ áðü Ýíá öïâåñü áíáøõêôéêü Þ óíáê.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 4
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 5
¸öáãá üëï ôï áðüãåõìá ãéá íá ãåìßæù ìå ôüíï áõôÞí ìðñéæüëá.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 6
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 7
ÌÝ÷ñé åêåßíç ôçí ìÝñá åßìáé áêüìá ç ìçôÝñá ôïõ Ìðáñô...
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 8
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 9
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 10
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 11
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 12
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 13
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 14
...êáé íá âãÜæïõí ôá ìÜôéá ôïõò êáé íá ôïõò ðíßãïõí ãÜôåò.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 15
- Äåí èá èÜøù êé Üëëïí áóèåíÞ! - ÃéáôñÝ, åßóôå ðáéäßáôñïò!
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 16
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 17
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 18
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 19
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 20
ÁõôÝò Þôáí ðïëëÝò ëÝîåéò. ×ñåéÜæïìáé ëßãç åíÝñãåéá.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 21
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 22
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 23
ÃëõêÝ ìïõ, óå ðáñáêáëþ, ðÜñ' ôï óôá óïâáñÜ.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 24
ÁëëÜ óïõ Ýöôéáîá Ýíá ðéÜôï ìå ëá÷áíéêÜ ðïõ óïõ êÜíïõí êáëü.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 25
ÓÞìåñá ìüíï, äùñåÜí ìßëêóåéê óôá äåêÜ÷ñïíá áãïñÜêéá.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 26
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 27
Åßóôå üëïé åäþ; ÃñÞãïñá... ëéþíïõí.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 28
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 29
Óôï ëÝù, ôï Ýíá êáêü ïäçãåß óôï Üëëï. Êáé ìåôÜ êáôáëÞãåéò óáí åìÝíá.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 30
Ó' åõ÷áñéóôþ ÊñÜóôõ. Ãéá Üëëç ìéá öïñÜ...
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 31
- ÂïÞèåéá! Áðáãùãåßò! - Äåí åßíáé áðáãùãåßò.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 32
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 33
ÌáíôÝøôå ðüóï ÷ñïíþí åßìáé. ÅëÜôå, ìáíôÝøôå.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 34
ÖõóéêÜ, áõôü äåí Ýâãáæå ðïôÝ íüçìá.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 35
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 36
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 37
Äåò ðüóï ìáò ÷ñåþíïõí ãéá ôçí èåñáðåßá ôïõ Ìðáñô.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 38
...ðñÝðåé íá âñïýìå êÜðïéïí ôñüðï ôçí ðëçñþóïõìå.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 39
Ãéá íá äù. Ìðïñþ íá óáò äßíù 50 äïëÜñéá ôçí âäïìÜäá.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 40
Åíþ âÜæåôå ôï êïõôÜëé ìÝóá óôï ðáãùôü, ðåßôå ôïõ üôé ôï ìéóåßôå.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 41
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 42
- ÔÝëïò ðÜíôùí, åóý åßóáé. - ÊïéôÜîôå, ëõðÜìáé ðïëý.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 43
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 44
Åãþ ðÜíôùò äåí Ý÷ù äåé óêýëï íá æåé ðÜíù áðü 14 ÷ñüíéá, åóý;
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 45
Ðïëý öïâÜìáé ðùò áõôüò åäþ åßíáé ï ãéïò ôïõò.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 46
Íï. 36: Äåí Ý÷åé ìåôñéêü óýóôçìá. Ðïõ æåßôå, óôçí åðï÷Þ ôïõ ÊáñëïìÜãíïõ;
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 47
Êáëü áðüãåõìá, Âáõáñïß áöÝíôåò ìïõ. Ôá êáëýôåñá ëïõêÜíéêá ôçò ðüëçò.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 48
Ùñáßïò! Êé' Üëëï, êé' Üëëï!
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 49
Åãþ öôáßù ãéá üëá. Äåí èá îáíáöÜù ôæÜíê-öïõíô ðïôÝ ìïõ.
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 50

Or scroll and see one by one:

Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 2
¸÷åé ðëÜêá íá õðáêïýò ôçí ìç÷áíÞ.
#2
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 3
ÌðñÜâï óïõ! Åßóáé 5 ëåðôÜ ìáêñéÜ áðü Ýíá öïâåñü áíáøõêôéêü Þ óíáê.
#3
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 4 #4 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 5
¸öáãá üëï ôï áðüãåõìá ãéá íá ãåìßæù ìå ôüíï áõôÞí ìðñéæüëá.
#5
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 6 #6 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 7
ÌÝ÷ñé åêåßíç ôçí ìÝñá åßìáé áêüìá ç ìçôÝñá ôïõ Ìðáñô...
#7
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 8 #8 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 9 #9 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 10 #10 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 11 #11 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 12 #12 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 13 #13 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 14
...êáé íá âãÜæïõí ôá ìÜôéá ôïõò êáé íá ôïõò ðíßãïõí ãÜôåò.
#14
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 15
- Äåí èá èÜøù êé Üëëïí áóèåíÞ! - ÃéáôñÝ, åßóôå ðáéäßáôñïò!
#15
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 16 #16 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 17 #17 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 18 #18 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 19 #19 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 20
ÁõôÝò Þôáí ðïëëÝò ëÝîåéò. ×ñåéÜæïìáé ëßãç åíÝñãåéá.
#20
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 21 #21 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 22 #22 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 23
ÃëõêÝ ìïõ, óå ðáñáêáëþ, ðÜñ' ôï óôá óïâáñÜ.
#23
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 24
ÁëëÜ óïõ Ýöôéáîá Ýíá ðéÜôï ìå ëá÷áíéêÜ ðïõ óïõ êÜíïõí êáëü.
#24
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 25
ÓÞìåñá ìüíï, äùñåÜí ìßëêóåéê óôá äåêÜ÷ñïíá áãïñÜêéá.
#25
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 26 #26 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 27
Åßóôå üëïé åäþ; ÃñÞãïñá... ëéþíïõí.
#27
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 28 #28 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 29
Óôï ëÝù, ôï Ýíá êáêü ïäçãåß óôï Üëëï. Êáé ìåôÜ êáôáëÞãåéò óáí åìÝíá.
#29
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 30
Ó' åõ÷áñéóôþ ÊñÜóôõ. Ãéá Üëëç ìéá öïñÜ...
#30
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 31
- ÂïÞèåéá! Áðáãùãåßò! - Äåí åßíáé áðáãùãåßò.
#31
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 32 #32 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 33
ÌáíôÝøôå ðüóï ÷ñïíþí åßìáé. ÅëÜôå, ìáíôÝøôå.
#33
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 34
ÖõóéêÜ, áõôü äåí Ýâãáæå ðïôÝ íüçìá.
#34
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 35 #35 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 36 #36 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 37
Äåò ðüóï ìáò ÷ñåþíïõí ãéá ôçí èåñáðåßá ôïõ Ìðáñô.
#37
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 38
...ðñÝðåé íá âñïýìå êÜðïéïí ôñüðï ôçí ðëçñþóïõìå.
#38
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 39
Ãéá íá äù. Ìðïñþ íá óáò äßíù 50 äïëÜñéá ôçí âäïìÜäá.
#39
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 40
Åíþ âÜæåôå ôï êïõôÜëé ìÝóá óôï ðáãùôü, ðåßôå ôïõ üôé ôï ìéóåßôå.
#40
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 41 #41 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 42
- ÔÝëïò ðÜíôùí, åóý åßóáé. - ÊïéôÜîôå, ëõðÜìáé ðïëý.
#42
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 43 #43 Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 44
Åãþ ðÜíôùò äåí Ý÷ù äåé óêýëï íá æåé ðÜíù áðü 14 ÷ñüíéá, åóý;
#44
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 45
Ðïëý öïâÜìáé ðùò áõôüò åäþ åßíáé ï ãéïò ôïõò.
#45
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 46
Íï. 36: Äåí Ý÷åé ìåôñéêü óýóôçìá. Ðïõ æåßôå, óôçí åðï÷Þ ôïõ ÊáñëïìÜãíïõ;
#46
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 47
Êáëü áðüãåõìá, Âáõáñïß áöÝíôåò ìïõ. Ôá êáëýôåñá ëïõêÜíéêá ôçò ðüëçò.
#47
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 48
Ùñáßïò! Êé' Üëëï, êé' Üëëï!
#48
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 49
Åãþ öôáßù ãéá üëá. Äåí èá îáíáöÜù ôæÜíê-öïõíô ðïôÝ ìïõ.
#49
Recap of The Simpsons Season 16 Episode 17 (S16E17) - 50 #50