S18 E12
Status
Continuing
Next episode
2 years ago
Airs
Sundays 8:00 PM on Disney+

Season 18  "Little Big Girl"  18x12

Aired 17 years ago - Feb 11, 2007

After saving Springfield from burning down in city-wide fire, Mayor Quimby awards Bart with a driver’s license. During Bart’s travels to a nearby town, he develops a serious relationship with a teenage girl. Meanwhile, during a presentation at school, Lisa lies about her Native American heritage and when everyone believes her, the lies result in some escalating problems for her.

Mouse over thumbnail for slideshow

Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 1
Åãþ åßìáé áêüìá ðåñÞöáíïò ãé' áõôü ðïõ åßìáé.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 2
Ãéáôß Ýðñåðå íá ðù øÝìáôá ãéá ôçí êëçñïíïìéÜ ìïõ;
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 3
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 4
Áêüìá;! Ôïõò ðíßãåéò Þ ôïõò êÜíåéò Ýñùôá;
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 5
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 6
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 7
Ãéáôß; Áöïý åóý äåí ìå âïçèÜò.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 8
Ôüôå öïâÜìáé üôé áõôÜ ôá õãñÜ ìáíôçëÜêéá èá ðñÝðåé íá óþóïõí ôçí êáôÜóôáóç.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 9
Áí áõôü äïõëÝøåé, èá ðÜù ãñçãïñüôåñá áð' üôé Ý÷åé ðÜåé ðïôÝ äåêÜ÷ñïíïò.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 10
- Ïé öëüãåò ðÜíå óôçí åýöëåêôç óõíïéêßá. - Åêåß äïõëåýåé ç ìáìÜ ìïõ!
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 11
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 12
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 13
Áõôü åßíáé! ÈÝëù ìßá Üäåéá!
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 14
ÁõôÞ åßíáé êáêÞ åðï÷Þ ãéá ìÝíá, íá Ý÷ù ìáæéêÞ êáôÜññåõóç ïñãÜíùí.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 15
Åãþ íá óïõ êÜíù ôï ðñþôï ìÜèçìá ïäÞãçóçò.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 16
Å×ÅÔÅ ÃÅÉÁ ÊÏÑÏÚÄÁ.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 17
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 18
êé áõôü ôï êÜíåôå îáíÜ êáé îáíÜ ìÝ÷ñé ðïõ êÜðïéïò áðëþò êÜíåé ôïí ãýñï;
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 19
Ëïéðüí, Ýíá êïììÜôé ôçò Ýêèåóçò ìïõ... åì... äåí Ý÷åé ðëÞñùò äéáóôáõñùèåß.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 20
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 21
Óôï üíïìá ôçò ÌåãÜëçò ×åëþíáò, èá áðáíôÞóåéò óôçí åñþôçóç;
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 22
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 23
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 24
ÌåôÜ, ðÝôá ôéò óôïí ôïß÷ï ôçò öõëáêÞò ãéá íá äçìéïõñãÞóåéò ÷Üïò êáé óýã÷õóç.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 25
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 26
Ôé åßíáé ôþñá;
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 27
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 28
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 29
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 30
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 31
ÊáìéÜ êïðåëéÜ áðü 'óáò ôçò áñÝóåé ç óôÝñåï ìïõóéêÞ;
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 32
Åßìáé ï Ìðáñô Óßìðóïí, ðïéá óôï êáëü åßóáé óõ;
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 33
Ìðáñô! Áõôü åßíáé æÞôçìá æùÞò êáé èáíÜôïõ.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 34
ó' áõôüí ôïí åãêáôáëåéììÝíï ðñéïíüìõëï; - Ìçí íïéÜæåóáé ìùñü ìïõ.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 35
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 36
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 37
Äåí åßíáé óùóôü íá öéëÜò êÜðïéïí áí äåí óêïðåýåéò íá ôïí ðáíôñåõôåßò.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 38
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 39
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 40
Äåí èá ìðïñïýóåò íá 'óáé ï ðáôÝñáò. Ïýôå êáí ðëçóéÜóáìå ó'áõôü.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 41
¸íáò Íïñâçãüò óðïõäáóôÞò áíôáëëáãÞò. ¸öõãå ðñï ðïëëïý, ðßóù óôçí Íïñâçãßá.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 42
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 43
Ïé æùÝò ìáò èá ìðïñïýóáí íá Þôáí êáôáðëçêôéêÝò åêåß.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 44
Ìðáñô.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 45
Ïé Üíèñùðïé ôçò öõëÞò ìïõ æïýóáí óå áñìïíßá ìå ôç ãç.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 46
Äåí õðÜñ÷åé öõëÞ ×éôÜôóé. ÐÞñá ôï üíïìá áðü ôï öïýñíï ìéêñïêõìÜôùí ìïõ.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 47
Êáé ðïéïò ìðïñåß íá ôçí êáôçãïñÞóåé ðïõ èÝëåé íá åßíáé ìßá áðü åìÜò;
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 48
Ôé; ¼÷é êáé óõ, «Áñêïýäá ðïõ Øåýäåôáé»;!
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 49
Ìðáñô, èÝëù öñÜïõëåò. Ôþñá áìÝóùò.
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 50

Or scroll and see one by one:

Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 2
Ãéáôß Ýðñåðå íá ðù øÝìáôá ãéá ôçí êëçñïíïìéÜ ìïõ;
#2
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 3 #3 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 4
Áêüìá;! Ôïõò ðíßãåéò Þ ôïõò êÜíåéò Ýñùôá;
#4
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 5 #5 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 6 #6 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 7
Ãéáôß; Áöïý åóý äåí ìå âïçèÜò.
#7
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 8
Ôüôå öïâÜìáé üôé áõôÜ ôá õãñÜ ìáíôçëÜêéá èá ðñÝðåé íá óþóïõí ôçí êáôÜóôáóç.
#8
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 9
Áí áõôü äïõëÝøåé, èá ðÜù ãñçãïñüôåñá áð' üôé Ý÷åé ðÜåé ðïôÝ äåêÜ÷ñïíïò.
#9
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 10
- Ïé öëüãåò ðÜíå óôçí åýöëåêôç óõíïéêßá. - Åêåß äïõëåýåé ç ìáìÜ ìïõ!
#10
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 11 #11 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 12 #12 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 13
Áõôü åßíáé! ÈÝëù ìßá Üäåéá!
#13
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 14
ÁõôÞ åßíáé êáêÞ åðï÷Þ ãéá ìÝíá, íá Ý÷ù ìáæéêÞ êáôÜññåõóç ïñãÜíùí.
#14
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 15
Åãþ íá óïõ êÜíù ôï ðñþôï ìÜèçìá ïäÞãçóçò.
#15
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 16
Å×ÅÔÅ ÃÅÉÁ ÊÏÑÏÚÄÁ.
#16
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 17 #17 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 18
êé áõôü ôï êÜíåôå îáíÜ êáé îáíÜ ìÝ÷ñé ðïõ êÜðïéïò áðëþò êÜíåé ôïí ãýñï;
#18
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 19
Ëïéðüí, Ýíá êïììÜôé ôçò Ýêèåóçò ìïõ... åì... äåí Ý÷åé ðëÞñùò äéáóôáõñùèåß.
#19
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 20 #20 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 21
Óôï üíïìá ôçò ÌåãÜëçò ×åëþíáò, èá áðáíôÞóåéò óôçí åñþôçóç;
#21
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 22 #22 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 23 #23 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 24
ÌåôÜ, ðÝôá ôéò óôïí ôïß÷ï ôçò öõëáêÞò ãéá íá äçìéïõñãÞóåéò ÷Üïò êáé óýã÷õóç.
#24
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 25 #25 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 26
Ôé åßíáé ôþñá;
#26
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 27 #27 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 28 #28 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 29 #29 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 30 #30 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 31
ÊáìéÜ êïðåëéÜ áðü 'óáò ôçò áñÝóåé ç óôÝñåï ìïõóéêÞ;
#31
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 32
Åßìáé ï Ìðáñô Óßìðóïí, ðïéá óôï êáëü åßóáé óõ;
#32
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 33
Ìðáñô! Áõôü åßíáé æÞôçìá æùÞò êáé èáíÜôïõ.
#33
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 34
ó' áõôüí ôïí åãêáôáëåéììÝíï ðñéïíüìõëï; - Ìçí íïéÜæåóáé ìùñü ìïõ.
#34
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 35 #35 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 36 #36 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 37
Äåí åßíáé óùóôü íá öéëÜò êÜðïéïí áí äåí óêïðåýåéò íá ôïí ðáíôñåõôåßò.
#37
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 38 #38 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 39 #39 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 40
Äåí èá ìðïñïýóåò íá 'óáé ï ðáôÝñáò. Ïýôå êáí ðëçóéÜóáìå ó'áõôü.
#40
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 41
¸íáò Íïñâçãüò óðïõäáóôÞò áíôáëëáãÞò. ¸öõãå ðñï ðïëëïý, ðßóù óôçí Íïñâçãßá.
#41
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 42 #42 Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 43
Ïé æùÝò ìáò èá ìðïñïýóáí íá Þôáí êáôáðëçêôéêÝò åêåß.
#43
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 44
Ìðáñô.
#44
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 45
Ïé Üíèñùðïé ôçò öõëÞò ìïõ æïýóáí óå áñìïíßá ìå ôç ãç.
#45
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 46
Äåí õðÜñ÷åé öõëÞ ×éôÜôóé. ÐÞñá ôï üíïìá áðü ôï öïýñíï ìéêñïêõìÜôùí ìïõ.
#46
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 47
Êáé ðïéïò ìðïñåß íá ôçí êáôçãïñÞóåé ðïõ èÝëåé íá åßíáé ìßá áðü åìÜò;
#47
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 48
Ôé; ¼÷é êáé óõ, «Áñêïýäá ðïõ Øåýäåôáé»;!
#48
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 49
Ìðáñô, èÝëù öñÜïõëåò. Ôþñá áìÝóùò.
#49
Recap of The Simpsons Season 18 Episode 12 (S18E12) - 50 #50