S17 E3
Status
Continuing
Next episode
a year ago
Airs
Sundays 8:00 PM on Disney+

Season 17  "Milhouse of Sand and Fog"  17x3

Aired 17 years ago - Sep 25, 2005

When Maggie is showing signs of being ill, the family goes to “the more boisterous house of worship” in town to find Dr. Hibbert, who tells them that Maggie is developing the chicken pox. After Maggie develops the disease, Marge tries to keep Homer away from her, since he has never had them. After Flanders expresses an interest in getting his kids infected, Homer and Marge open up the house for a “pox party.” Milhouse’s divorced parents are both at the party and after some “Margerita’s” are consumed, find themselves getting back together. Meanwhile, Homer has developed the chicken pox and Marge tries to keep him from scratching. Milhouse likes the idea of his parents getting back together, but then begins to hate it when he has trouble getting either of them to pay any attention to him. After seeing an episode of The O.C. Milhouse and Bart come up with a plan to get his parent’s separated again, they plant one of Marge’s bras in Kirk & Luann’s bed. They don’t succeed in breaking them up; rather they break up Homer and Marge. Even after Bart confesses his guilt, Marge doesn’t want anything to do with Homer, since he obviously doesn’t trust him anymore. Bart concocts an outrageous scheme to get them back together, but it goes terribly wrong and both he and Homer find themselves in the river heading toward the falls needing to place their trust in Marge.

Mouse over thumbnail for slideshow

Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 1
...êáé ç ðáéäéêÞ çëéêßá åßíáé ç ðéï áóöáëÞò.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 2
15 äïëÜñéá ãéá íá êïëëÞóïõí ôá ðáéäéÜ óáò!
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 3
Ãåéá. Ç ËïõÜí èá ðÜñåé ôïí Ìßë÷áïõæ üôáí ôåëåéþóåé ôï ðÜñôé.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 4
...Üëëá Ýðñåðå íá äåßôå... Íá 'ôïò.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 5
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 6
Ìçí áíçóõ÷åßôå, åßìáé áóôõíüìïò ôçò áñ÷çãßáò. ¹èåëá íá ðù...
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 7
¼÷é, ìåßíå. Åãþ èá ðÜù óðßôé.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 8
Ãåéá óáò, ðáéäéÜ!
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 9
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 10
Áõôü óçìáßíåé üôé õðÜñ÷åé åëðßäá ãéá 'ìÝíá;
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 11
- ÃëõêéÜ Ëßæõ ÌáêÃêïõÜéñ! - Áõôü ôï èåùñåßò ôñáõìáôéêü;
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 12
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 13
ÁãêÜëéáóå ìå óá íá åßìáóôå ó' Ýíá ÷ëéäÜôï îåíïäï÷åßï.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 14
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 15
Ï ðáôÝñáò óïõ êé åãþ ðåñíÜìå äïêéìáóôéêü "ìç-äéáæýãéï".
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 16
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 17
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 18
Äüîá ôù Èåü. Íïìßæáìå ðùò óå ÷Üíïõìå, ãéå ìïõ.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 19
Ðáñáêáëþ; ¼÷é, äå èá Ýñèù óôç äïõëåéÜ óÞìåñá. ¸÷ù áíåìïâëïãéÜ.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 20
Æçôïýíôáé öïñôçãáôæÞäåò óôï ÉñÜê. Ôá öïñôçãÜ åßíáé óáí ìåãÜëá áõôïêßíçôá.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 21
Ôé èá êÜíåé ç ïéêïãÝíåéá óÞìåñá; Ãêïëö; ÈáëÜóóéï ðïäÞëáôï; Ðåôñïðüëåìï;
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 22
Ãéå ìïõ, ïñßóôå 10 äïëÜñéá.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 23
Ôáéíßåò, äéðëÜ ×ñéóôïýãåííá, áíáøõêôéêü ìáæß ìå ôï öáãçôü...
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 24
Áöïý îÝñåéò üôé èá îáíá÷ùñßóïõí. Ãéáôß äåí åðéôá÷ýíïõìå ôçí äéáäéêáóßá;
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 25
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 26
ÓõíÞèùò êñáôïýóå ôçí êñéôéêÞ ìÝóá ôçò, ìÝ÷ñé ðïõ êáôÝóôñåøáí ôï ãÜìï ìáò.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 27
Äå èÝëù íá êáñöþóù ôïí ìðáìðÜ, áëëÜ ìüëéò ì' Üöçóå íá ðéù ìéá ìðýñá!
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 28
Äåí ìðïñþ íá ôï êÜíù. Åßíáé ôüóï êáêéÜ ì' åìÝíá.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 29
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 30
ËõðÜìáé, ÔæÝéíô. ¸ôóé îçãïýìáóôå åìåßò åäþ óôç Êáëéöüñíéá.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 31
Phantom Planet - California
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 32
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 33
ÊáôáðëçêôéêÞ éäÝá! Áõôïß ïé óåíáñéïãñÜöïé åßíáé ìåãáëïöõÀåò!
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 34
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 35
Ç ãõíáßêá ôïõ åñáóôÞ ôçò ãõíáßêáò óïõ.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 36
Ðþò êáôÝëçîå ôï óïõôéÝí ôçò ãõíáßêáò óïõ óôï êñåâÜôé ôïõ Üíôñá ìïõ;
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 37
Áí èÝëåéò íá åðéóôñÝøåéò ôï ðåðüíé óôï ìáíÜâç, áêýñùóå ôá ñáíôåâïý óïõ.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 38
- Ðïëý êáëÜ... ¼÷é! - Áêüìç äåí áêïýù "ü÷é".
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 39
- ¸îù áð' áõôü ôï óðßôé! - ÌåôÜ ÷áñÜò.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 40
ÐñïóðáèÞóáìå íá ÷ùñßóïìå ôïõò ãïíåßò óïõ êáé ÷þñéóáí ïé äéêïß ìïõ.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 41
ÌðáìðÜ; Íüìéæá üôé ç ìáìÜ óå ðÝôáîå Ýîù áð' ôï óðßôé.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 42
¢êïõ, åóý êáé ç ìáìÜ ìðïñåßôå íá ôá îáíáâñåßôå. Ôé áêñéâþò óõíÝâç;
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 43
Ìðáñô, ðéóôåýù üôé åóý êñýâåóáé ðßóù áð' áõôÞ ôçí éóôïñßá.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 44
Åóý ãéá áíôéóôÜèìéóìá èá ðáíôñåõôåßò ðïëý ìåãáëýôåñïõò Üíôñåò...
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 45
Ôïõ æÞôçóá íá ãõñßóåé ôï óôñþìá 100 öïñÝò êáé äåí ôï Ýêáíå ðïôÝ.
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 46
ÁëÞèåéá;
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 47
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 48
ºóùò Ýðñåðå íá äéáëÝîïõìå Üëëç ôáéíßá ãéá Ýìðíåõóç. ¼ðùò ôï "Ïêëá÷üìá!"
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 49
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 50
Ìå ðïéï êüëðï èá ôá îáíáâñïýíå ïé ãïíåßò óïõ;

Or scroll and see one by one:

Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 2
15 äïëÜñéá ãéá íá êïëëÞóïõí ôá ðáéäéÜ óáò!
#2
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 3
Ãåéá. Ç ËïõÜí èá ðÜñåé ôïí Ìßë÷áïõæ üôáí ôåëåéþóåé ôï ðÜñôé.
#3
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 4
...Üëëá Ýðñåðå íá äåßôå... Íá 'ôïò.
#4
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 5 #5 Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 6
Ìçí áíçóõ÷åßôå, åßìáé áóôõíüìïò ôçò áñ÷çãßáò. ¹èåëá íá ðù...
#6
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 7
¼÷é, ìåßíå. Åãþ èá ðÜù óðßôé.
#7
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 8
Ãåéá óáò, ðáéäéÜ!
#8
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 9 #9 Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 10
Áõôü óçìáßíåé üôé õðÜñ÷åé åëðßäá ãéá 'ìÝíá;
#10
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 11
- ÃëõêéÜ Ëßæõ ÌáêÃêïõÜéñ! - Áõôü ôï èåùñåßò ôñáõìáôéêü;
#11
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 12 #12 Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 13
ÁãêÜëéáóå ìå óá íá åßìáóôå ó' Ýíá ÷ëéäÜôï îåíïäï÷åßï.
#13
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 14 #14 Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 15
Ï ðáôÝñáò óïõ êé åãþ ðåñíÜìå äïêéìáóôéêü "ìç-äéáæýãéï".
#15
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 16 #16 Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 17 #17 Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 18
Äüîá ôù Èåü. Íïìßæáìå ðùò óå ÷Üíïõìå, ãéå ìïõ.
#18
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 19
Ðáñáêáëþ; ¼÷é, äå èá Ýñèù óôç äïõëåéÜ óÞìåñá. ¸÷ù áíåìïâëïãéÜ.
#19
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 20
Æçôïýíôáé öïñôçãáôæÞäåò óôï ÉñÜê. Ôá öïñôçãÜ åßíáé óáí ìåãÜëá áõôïêßíçôá.
#20
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 21
Ôé èá êÜíåé ç ïéêïãÝíåéá óÞìåñá; Ãêïëö; ÈáëÜóóéï ðïäÞëáôï; Ðåôñïðüëåìï;
#21
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 22
Ãéå ìïõ, ïñßóôå 10 äïëÜñéá.
#22
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 23
Ôáéíßåò, äéðëÜ ×ñéóôïýãåííá, áíáøõêôéêü ìáæß ìå ôï öáãçôü...
#23
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 24
Áöïý îÝñåéò üôé èá îáíá÷ùñßóïõí. Ãéáôß äåí åðéôá÷ýíïõìå ôçí äéáäéêáóßá;
#24
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 25 #25 Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 26
ÓõíÞèùò êñáôïýóå ôçí êñéôéêÞ ìÝóá ôçò, ìÝ÷ñé ðïõ êáôÝóôñåøáí ôï ãÜìï ìáò.
#26
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 27
Äå èÝëù íá êáñöþóù ôïí ìðáìðÜ, áëëÜ ìüëéò ì' Üöçóå íá ðéù ìéá ìðýñá!
#27
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 28
Äåí ìðïñþ íá ôï êÜíù. Åßíáé ôüóï êáêéÜ ì' åìÝíá.
#28
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 29 #29 Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 30
ËõðÜìáé, ÔæÝéíô. ¸ôóé îçãïýìáóôå åìåßò åäþ óôç Êáëéöüñíéá.
#30
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 31
Phantom Planet - California
#31
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 32 #32 Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 33
ÊáôáðëçêôéêÞ éäÝá! Áõôïß ïé óåíáñéïãñÜöïé åßíáé ìåãáëïöõÀåò!
#33
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 34 #34 Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 35
Ç ãõíáßêá ôïõ åñáóôÞ ôçò ãõíáßêáò óïõ.
#35
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 36
Ðþò êáôÝëçîå ôï óïõôéÝí ôçò ãõíáßêáò óïõ óôï êñåâÜôé ôïõ Üíôñá ìïõ;
#36
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 37
Áí èÝëåéò íá åðéóôñÝøåéò ôï ðåðüíé óôï ìáíÜâç, áêýñùóå ôá ñáíôåâïý óïõ.
#37
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 38
- Ðïëý êáëÜ... ¼÷é! - Áêüìç äåí áêïýù "ü÷é".
#38
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 39
- ¸îù áð' áõôü ôï óðßôé! - ÌåôÜ ÷áñÜò.
#39
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 40
ÐñïóðáèÞóáìå íá ÷ùñßóïìå ôïõò ãïíåßò óïõ êáé ÷þñéóáí ïé äéêïß ìïõ.
#40
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 41
ÌðáìðÜ; Íüìéæá üôé ç ìáìÜ óå ðÝôáîå Ýîù áð' ôï óðßôé.
#41
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 42
¢êïõ, åóý êáé ç ìáìÜ ìðïñåßôå íá ôá îáíáâñåßôå. Ôé áêñéâþò óõíÝâç;
#42
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 43
Ìðáñô, ðéóôåýù üôé åóý êñýâåóáé ðßóù áð' áõôÞ ôçí éóôïñßá.
#43
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 44
Åóý ãéá áíôéóôÜèìéóìá èá ðáíôñåõôåßò ðïëý ìåãáëýôåñïõò Üíôñåò...
#44
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 45
Ôïõ æÞôçóá íá ãõñßóåé ôï óôñþìá 100 öïñÝò êáé äåí ôï Ýêáíå ðïôÝ.
#45
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 46
ÁëÞèåéá;
#46
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 47 #47 Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 48
ºóùò Ýðñåðå íá äéáëÝîïõìå Üëëç ôáéíßá ãéá Ýìðíåõóç. ¼ðùò ôï "Ïêëá÷üìá!"
#48
Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 49 #49 Recap of The Simpsons Season 17 Episode 3 (S17E03) - 50
Ìå ðïéï êüëðï èá ôá îáíáâñïýíå ïé ãïíåßò óïõ;
#50