S2 E8
Status
Ended
Network
FOX
SEASON
VIEW ALL EPISODE

Season 2  "The Woman in the Sand"  2x8

Aired 17 years ago - Nov 08, 2006

When the skeletal remains of a federal prosecutor who disappeared five years earlier are found in the desert outside Las Vegas, the team suspects it to be tied to the mob. Booth and Brennan go undercover as Vegas high-rollers in an attempt to uncover the mystery, Booth risks his life.

Mouse over thumbnail for slideshow

Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 1
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 2
ÐñïúóôÜìåíïò ôõ÷åñþí ðáé÷íéäéþí óôï Ôangiers. 'Çôáí óôç ëßóôá ôïõ Ñüìðåñôò.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 3
Ôá áêïõóôéêÜ åßíáé êáôá÷ùñçìÝíá óå ìéá Ãïõéëåìßíá Ìüñãêáí, ÌÜïõíô ÔóÜñëóôïí.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 4
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 5
- ¼÷é. Äåí èá ôçò Ýêáíá ðïôÝ êáêü. - Ðþò Ý÷áóå ôüôå ôï áêïõóôéêü ôçò;
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 6
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 7
Åëðßæù áõôüò ï ôýðïò íá ìðïñåß íá ìáò ðåé ãéá ôé.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 8
Ôçí åðüìåíç ôéò Ý÷áóá. Äåí Üöçóá ìßá óôçí ôñÜðåæÜ ìïõ ãéá íá îáíáêåñäßóù.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 9
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 10
Åßíáé åëêõóôéêÞ. Äåí Þîåñá êáí üôé Þôáí ðáíôñåìÝíïò.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 11
Áí õðïèÝóåéò üôé ôï êñõöü ÷áñôß åßíáé 10...
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 12
- ¸ôóé, åß÷áí ìéêñÞ äéÜñêåéá æùÞò. - Áðü ôçí êáôÜðïóç ôçò óÜñêáò ôçò;
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 13
Ìå ôá õðÜñ÷ïíôá êáé íÝá ôñáýìáôÜ ôçò, äåí åß÷å êáìßá ðéèáíüôçôá áíÜññùóçò.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 14
Ôé; ðñáãìáôéêÞ ìðïîÝñ, óå ñéíãê;
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 15
Ãéáôß äåí ìáò ôï åßðåò, Íôïí;
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 16
Ãéáôß íá èÝëåé íá ðáëÝøåé êáíåßò ðáñÜíïìá;
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 17
ÅîáóèåíÝò ÷ñþìéï. Ðþò íá åðéêïéíùíÞóïõìå ìå ôçí Yð. Ðñïóô. ÐåñéâÜëëïíôïò;
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 18
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 19
äõï Üíäñåò óå êáñÝêëåò íá äÝñíïíôáé ìÝ÷ñé èáíÜôïõ.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 20
Íáé. Åõ÷áñéóôþ. Ï ÐñÜêôïñáò Æáíãê ëÝåé üôé âñÞêå ôïí éäéïêôÞôç ôïõ óõíåñãåßïõ.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 21
¼÷é, åíôÜîåé. 'Åé, ìéá ÷áñÜ åßóáé.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 22
Åßóáé éáôñéêüò åðéóêÝðôçò ôþñá;
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 23
Èá ãéíüôáí ï åðüìåíïò Óïýãêáñ ÑÝé.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 24
ÓÝîé äáóêÜëá, áð' áõôÝò ðïõ ôñåëáßíïõí ô' áãüñéá. Ïñßóôå.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 25
'Åôóé;
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 26
- Áõôü Þôáí Üíù ðïôáìþí. - Ðáßîå ôï ñüëï óïõ, êé åãþ ôï äéêü ìïõ.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 27
- 'Åëá, Ôßãñç. - Ãéá íá äïýìå ôþñá, Ôæï.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 28
- ËõðÜìáé. Äåí ìðïñþ íá óáò âïçèÞóù. - Ðñïóðáèïýóå áðëþò íá ìïõ ôçí ðÝóåé.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 29
Ù, áõôü. Åß÷á áûðíßá ÷ôåò êáé ðÞãá íá ðáßîù ëßãï êñáð.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 30
- Êé áí óïõ êëïôóÞóïõí Üììï óôï ðñüóùðï; - Äåí ðÜù óôçí ðáñáëßá.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 31
- Åêðïíþ ôç äéáôñéâÞ ìïõ. - Ôï ßäéï ëåò ÷ñüíéá ôþñá.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 32
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 33
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 34
Áêüìá äåí îÝñù ðïéï åßíáé ô' áöåíôéêü.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 35
ÅîÜñèñùóá ôïí êáñðü ìïõ. Áí ÷Üóù îáíÜ, èá ìïõ äþóïõí äñüìï.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 36
- Ôé óçìáßíåé áõôü; - Äåí îÝñù áêüìá.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 37
Áí áõôü óêüôùóå ôçí Ìðßëé, ç ÌÜñéóïë åßíáé Ýíï÷ç.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 38
Äåí óêüôùóá êáíÝíáí. Äåí ðáëåýù êáí.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 39
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 40
- Åßðáí üôé åßíáé ìåãáëýôåñç áôñáîéüí. - Åßíáé ìåãáëýôåñïò óôá ðÜíôá.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 41
Ôþñá Ýíá äåîß êñïóÝ, êáé Üñðáãìá áðü ôï ëáéìü.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 42
'Å÷åé Üëáôá óôçí åðéêïíäýëéï áðüöõóç ôïõ áñéóôåñïý âñá÷ßïíá.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 43
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 44
Ôï èáíáôçöüñï ÷ôýðçìá. Äåí ôñýðçóáí ôïí ðíåýìïíá ôá ðëåõñÜ ðïõ Ýóðáóå ç ÌÜñéóïë.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 45
Äåí ôïõò ðåéñÜæåé íá âãÜæïõìå êÜôé ðáñáðÜíù. ÁëëÜ ëßãá.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 46
ËõðÜìáé.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 47
- Íüìéæá üôé èá ôï Ýâáæåò óôá ðüäéá. - Ï Íéê ¢ñíï äåí ôï âÜæåé óôá ðüäéá.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 48
'Ióùò äåí Ýãéíá óáöÞò. Ôï íÝï ôáëÝíôï, äïõëåýåé ãéá ìáò ôþñá.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 49
Ôá áöåíôéêÜ, äåí áóôåéåýïíôáé. ÁñêåôÜ ì' Ý÷ïõí óôç ìðïýêá Þäç.
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 50
Äåí Ý÷ù ôï óÞìá Þ ôï üðëï ìïõ, áëëÜ êáëÜ èá êÜíåéò íá ìå ðéóôÝøåéò.

Or scroll and see one by one:

Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 2
ÐñïúóôÜìåíïò ôõ÷åñþí ðáé÷íéäéþí óôï Ôangiers. 'Çôáí óôç ëßóôá ôïõ Ñüìðåñôò.
#2
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 3
Ôá áêïõóôéêÜ åßíáé êáôá÷ùñçìÝíá óå ìéá Ãïõéëåìßíá Ìüñãêáí, ÌÜïõíô ÔóÜñëóôïí.
#3
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 4 #4 Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 5
- ¼÷é. Äåí èá ôçò Ýêáíá ðïôÝ êáêü. - Ðþò Ý÷áóå ôüôå ôï áêïõóôéêü ôçò;
#5
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 6 #6 Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 7
Åëðßæù áõôüò ï ôýðïò íá ìðïñåß íá ìáò ðåé ãéá ôé.
#7
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 8
Ôçí åðüìåíç ôéò Ý÷áóá. Äåí Üöçóá ìßá óôçí ôñÜðåæÜ ìïõ ãéá íá îáíáêåñäßóù.
#8
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 9 #9 Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 10
Åßíáé åëêõóôéêÞ. Äåí Þîåñá êáí üôé Þôáí ðáíôñåìÝíïò.
#10
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 11
Áí õðïèÝóåéò üôé ôï êñõöü ÷áñôß åßíáé 10...
#11
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 12
- ¸ôóé, åß÷áí ìéêñÞ äéÜñêåéá æùÞò. - Áðü ôçí êáôÜðïóç ôçò óÜñêáò ôçò;
#12
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 13
Ìå ôá õðÜñ÷ïíôá êáé íÝá ôñáýìáôÜ ôçò, äåí åß÷å êáìßá ðéèáíüôçôá áíÜññùóçò.
#13
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 14
Ôé; ðñáãìáôéêÞ ìðïîÝñ, óå ñéíãê;
#14
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 15
Ãéáôß äåí ìáò ôï åßðåò, Íôïí;
#15
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 16
Ãéáôß íá èÝëåé íá ðáëÝøåé êáíåßò ðáñÜíïìá;
#16
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 17
ÅîáóèåíÝò ÷ñþìéï. Ðþò íá åðéêïéíùíÞóïõìå ìå ôçí Yð. Ðñïóô. ÐåñéâÜëëïíôïò;
#17
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 18 #18 Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 19
äõï Üíäñåò óå êáñÝêëåò íá äÝñíïíôáé ìÝ÷ñé èáíÜôïõ.
#19
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 20
Íáé. Åõ÷áñéóôþ. Ï ÐñÜêôïñáò Æáíãê ëÝåé üôé âñÞêå ôïí éäéïêôÞôç ôïõ óõíåñãåßïõ.
#20
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 21
¼÷é, åíôÜîåé. 'Åé, ìéá ÷áñÜ åßóáé.
#21
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 22
Åßóáé éáôñéêüò åðéóêÝðôçò ôþñá;
#22
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 23
Èá ãéíüôáí ï åðüìåíïò Óïýãêáñ ÑÝé.
#23
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 24
ÓÝîé äáóêÜëá, áð' áõôÝò ðïõ ôñåëáßíïõí ô' áãüñéá. Ïñßóôå.
#24
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 25
'Åôóé;
#25
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 26
- Áõôü Þôáí Üíù ðïôáìþí. - Ðáßîå ôï ñüëï óïõ, êé åãþ ôï äéêü ìïõ.
#26
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 27
- 'Åëá, Ôßãñç. - Ãéá íá äïýìå ôþñá, Ôæï.
#27
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 28
- ËõðÜìáé. Äåí ìðïñþ íá óáò âïçèÞóù. - Ðñïóðáèïýóå áðëþò íá ìïõ ôçí ðÝóåé.
#28
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 29
Ù, áõôü. Åß÷á áûðíßá ÷ôåò êáé ðÞãá íá ðáßîù ëßãï êñáð.
#29
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 30
- Êé áí óïõ êëïôóÞóïõí Üììï óôï ðñüóùðï; - Äåí ðÜù óôçí ðáñáëßá.
#30
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 31
- Åêðïíþ ôç äéáôñéâÞ ìïõ. - Ôï ßäéï ëåò ÷ñüíéá ôþñá.
#31
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 32 #32 Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 33 #33 Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 34
Áêüìá äåí îÝñù ðïéï åßíáé ô' áöåíôéêü.
#34
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 35
ÅîÜñèñùóá ôïí êáñðü ìïõ. Áí ÷Üóù îáíÜ, èá ìïõ äþóïõí äñüìï.
#35
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 36
- Ôé óçìáßíåé áõôü; - Äåí îÝñù áêüìá.
#36
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 37
Áí áõôü óêüôùóå ôçí Ìðßëé, ç ÌÜñéóïë åßíáé Ýíï÷ç.
#37
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 38
Äåí óêüôùóá êáíÝíáí. Äåí ðáëåýù êáí.
#38
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 39 #39 Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 40
- Åßðáí üôé åßíáé ìåãáëýôåñç áôñáîéüí. - Åßíáé ìåãáëýôåñïò óôá ðÜíôá.
#40
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 41
Ôþñá Ýíá äåîß êñïóÝ, êáé Üñðáãìá áðü ôï ëáéìü.
#41
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 42
'Å÷åé Üëáôá óôçí åðéêïíäýëéï áðüöõóç ôïõ áñéóôåñïý âñá÷ßïíá.
#42
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 43 #43 Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 44
Ôï èáíáôçöüñï ÷ôýðçìá. Äåí ôñýðçóáí ôïí ðíåýìïíá ôá ðëåõñÜ ðïõ Ýóðáóå ç ÌÜñéóïë.
#44
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 45
Äåí ôïõò ðåéñÜæåé íá âãÜæïõìå êÜôé ðáñáðÜíù. ÁëëÜ ëßãá.
#45
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 46
ËõðÜìáé.
#46
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 47
- Íüìéæá üôé èá ôï Ýâáæåò óôá ðüäéá. - Ï Íéê ¢ñíï äåí ôï âÜæåé óôá ðüäéá.
#47
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 48
'Ióùò äåí Ýãéíá óáöÞò. Ôï íÝï ôáëÝíôï, äïõëåýåé ãéá ìáò ôþñá.
#48
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 49
Ôá áöåíôéêÜ, äåí áóôåéåýïíôáé. ÁñêåôÜ ì' Ý÷ïõí óôç ìðïýêá Þäç.
#49
Recap of Bones Season 2 Episode 8 (S02E08) - 50
Äåí Ý÷ù ôï óÞìá Þ ôï üðëï ìïõ, áëëÜ êáëÜ èá êÜíåéò íá ìå ðéóôÝøåéò.
#50