S2 E2
Status
Ended
Network
FOX
SEASON
VIEW ALL EPISODE

Season 2  "Mother and Child in the Bay"  2x2

Aired 17 years ago - Sep 06, 2006

When the remains of a young pregnant woman and fetus are found in the Delaware Bay and identified as a newlywed who disappeared a year earlier, the investigation is aimed toward her husband, but takes a surprising turn. Booth is upset that his ex-girlfriend is letting their son spend time with her new boyfriend.

Mouse over thumbnail for slideshow

Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 1
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 2
Âñßóêïíôáé.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 3
- Ôé êÜíåéò åêåß; - ÂãÜæù ðôùìáôüêçñï áð' ôï ÷Ýñé.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 4
ÐÞãá íá ôïí óôáìáôÞóù, áëëÜ ìå ÷ôýðçóå.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 5
ÁõôÜ åßíáé ôá óôïé÷åßá ðïõ ðÞñáìå ðÝñóé áð' ôï óðßôé ôïõ Ñßôóáñíôóïí.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 6
Èá áðïãõìíþóù ôç óÜñêá êáé è' áðïìáêñýíù ôá ðÜíôá áð' ôá íý÷éá.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 7
Äéáóêåäáóôéêü áêïýãåôáé. ÐÜìå.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 8
Áñ÷ßóáìå íá âãáßíïõìå, áöüôïõ åîáöáíßóôçêå ç ãõíáßêá ôïõ.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 9
ÅðåéäÞ Þèåëá íá ðÜù ìáæß ôïõ. Êáé Þîåñå üôé èá ôïí êõíçãïýóáí üëïé.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 10
Ç áöïóßùóç ó' Ýíá Üôïìï äåí áöïñÜ ôá åßäç. Åóý Ý÷åéò ðïëëáðëïýò óõíôñüöïõò.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 11
Ï Äñ. Óáñüãéáí öáßíåôáé óßãïõñç üôé ï...
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 12
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 13
- Ôé; - ÄéáöïñÝò ÷éìðáôæÞäùí ìå áíèñþðïõò.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 14
- Áðïëýôùò. - Áêñéâþò.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 15
ÓõíäåèÞêáìå. Ç áßóèçóç üôé êÜðïéïò ìåãáëþíåé ìÝóá ìáò. 'Å÷åôå ðáéäéÜ;
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 16
Ï ÊÜéë åßðå üôé ôï ðÜôçóå êáôÜ ëÜèïò. Ç ÊÜñëé Ýëåãå ðùò ôï Ýêáíå åðßôçäåò.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 17
¢ñá üëïò ï ðáíéêüò ãéá ôï ôßðïôá; ×áßñïìáé.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 18
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 19
ÓôáìÜôá íá ìéëÜò êáé êÜí' ôï.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 20
- 'Åâãáéíá ìå êÜðïéá ìå ðáéäß. - Äåí øÜ÷íåéò ãéá ãëßôóá;
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 21
Äéðëáóßáóå ôç ìåãÝèõíóç.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 22
- Èåò íá êáôáóêåõÜóïõìå óôïé÷åßá; - ÈÝëù íá âñù ðïéïò óêüôùóå ôçí ÊÜñëé.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 23
ËõðÜìáé ðïëý ãéá ôçí áðþëåéÜ óáò.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 24
Äåí åßíáé óùóôü.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 25
Ðéï óéãÜ. Åßìáé óôç äïõëåéÜ, åíôÜîåé;
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 26
Ãéáôß ôïõò áíáêñßíåéò Þ ôïõò åêöïâßæåéò êáé áõôü ôïõò öñéêÜñåé.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 27
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 28
- Ìá÷áéñþíïõìå êé Ýíáò åßíáé ï öïíéÜò. - Óáí áíáôñé÷éáóôéêü ðáé÷íßäé ðÜñôé.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 29
- Ç ¢íôæåëá. - Ôé;
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 30
Ïé ìá÷áéñéÝò ôïõ èá åß÷áí êüøåé âáèýôåñá ôï ïóôü.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 31
'Åîõðíï. ÐÜìå.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 32
- Ãéáôß åßóáé åéëéêñéíÝò Üôïìï. - Äåí èá ôçò Ýêáíá ðïôÝ êáêü.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 33
Äõï ìÝñåò ìåôÜ ôçí åîáöÜíéóç ôçò ÊÜñëé,
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 34
Ôá ðôþìáôá ôõëß÷èçêáí óôçí ü÷èç. Êïóêéíßóôå ôï Ýäáöïò ãéá ïóôÜ.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 35
- Ôçí Þîåñå êáèüëïõ ç ÊÜñëé; - Ìüëéò åß÷áí áñ÷ßóåé íá êÜíïõí ðáñÝá.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 36
- Ïé ìçôÝñåò; Ãéá ôéò ìçôÝñåò ìéëÜù. - Åãþ ìéëÜù ãéá ôïõò äïëïöüíïõò.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 37
Åóý åßóáé ï ðáôÝñáò. Åãþ äåí îÝñù ôßðïôá áðü ðáéäéÜ.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 38
Ôï êñáíßï ôïõ âñÝöïõò áðïôåëåßôáé áðü äéÜöïñá îå÷ùñéóôÜ ïóôÜ
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 39
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 40
ÔáéñéÜæåé. Íéþèåé ôçí åíï÷Þ êáé èÝëåé í' áðïäåßîåé üôé åßíáé êáëÞ ìçôÝñá.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 41
ÂÜæåéò ôéò ðëçñïöïñßåò áð' ôï êñáíßï ôïõ ðáéäéïý ãéá íá ìáò äþóåéò ðñüóùðï;
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 42
''ÈÝëù íá...'', îÝñåéò, äåí ðñüêåéôáé íá óõìâåß.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 43
- Ôé; - Ôá óôïé÷åßá äåí ôáéñéÜæïõí ìå óÝíá.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 44
Íáé, Þèåëá íá ôçí áöÞóù.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 45
- Äåí êáôáëáâáßíù. Ôá ðôþìáôá... - Äåí Þôáí ôï ðáéäß óïõ.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 46
Óôçí ôåëåõôáßá ìïõ äïõëåéÜ åß÷áìå Ýíáí áëêïïëéêü óêéôóïãñÜöï.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 47
Åßíáé êôçíßáôñïò, ðïõ åîçãåß åðßóçò êáé ôç Betadine.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 48
Áõôü Þôáí ëÜèïò. Åßìáé áíýðáíôñç ìçôÝñá. Ìüíç. 'Çèåëá íá óôáìáôÞóåé íá êëáßåé.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 49
ÓõëëáìâÜíåóôå ãéá ôç äïëïöïíßá ôçò ÊÜñëé Ñßôóáñíôóïí êáé ôïõ Ñüìðåñô Êüñìðéò.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 50
Äåí îÝñù.
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 51

Or scroll and see one by one:

Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 2
Âñßóêïíôáé.
#2
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 3
- Ôé êÜíåéò åêåß; - ÂãÜæù ðôùìáôüêçñï áð' ôï ÷Ýñé.
#3
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 4
ÐÞãá íá ôïí óôáìáôÞóù, áëëÜ ìå ÷ôýðçóå.
#4
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 5
ÁõôÜ åßíáé ôá óôïé÷åßá ðïõ ðÞñáìå ðÝñóé áð' ôï óðßôé ôïõ Ñßôóáñíôóïí.
#5
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 6
Èá áðïãõìíþóù ôç óÜñêá êáé è' áðïìáêñýíù ôá ðÜíôá áð' ôá íý÷éá.
#6
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 7
Äéáóêåäáóôéêü áêïýãåôáé. ÐÜìå.
#7
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 8
Áñ÷ßóáìå íá âãáßíïõìå, áöüôïõ åîáöáíßóôçêå ç ãõíáßêá ôïõ.
#8
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 9
ÅðåéäÞ Þèåëá íá ðÜù ìáæß ôïõ. Êáé Þîåñå üôé èá ôïí êõíçãïýóáí üëïé.
#9
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 10
Ç áöïóßùóç ó' Ýíá Üôïìï äåí áöïñÜ ôá åßäç. Åóý Ý÷åéò ðïëëáðëïýò óõíôñüöïõò.
#10
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 11
Ï Äñ. Óáñüãéáí öáßíåôáé óßãïõñç üôé ï...
#11
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 12 #12 Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 13
- Ôé; - ÄéáöïñÝò ÷éìðáôæÞäùí ìå áíèñþðïõò.
#13
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 14
- Áðïëýôùò. - Áêñéâþò.
#14
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 15
ÓõíäåèÞêáìå. Ç áßóèçóç üôé êÜðïéïò ìåãáëþíåé ìÝóá ìáò. 'Å÷åôå ðáéäéÜ;
#15
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 16
Ï ÊÜéë åßðå üôé ôï ðÜôçóå êáôÜ ëÜèïò. Ç ÊÜñëé Ýëåãå ðùò ôï Ýêáíå åðßôçäåò.
#16
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 17
¢ñá üëïò ï ðáíéêüò ãéá ôï ôßðïôá; ×áßñïìáé.
#17
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 18 #18 Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 19
ÓôáìÜôá íá ìéëÜò êáé êÜí' ôï.
#19
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 20
- 'Åâãáéíá ìå êÜðïéá ìå ðáéäß. - Äåí øÜ÷íåéò ãéá ãëßôóá;
#20
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 21
Äéðëáóßáóå ôç ìåãÝèõíóç.
#21
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 22
- Èåò íá êáôáóêåõÜóïõìå óôïé÷åßá; - ÈÝëù íá âñù ðïéïò óêüôùóå ôçí ÊÜñëé.
#22
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 23
ËõðÜìáé ðïëý ãéá ôçí áðþëåéÜ óáò.
#23
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 24
Äåí åßíáé óùóôü.
#24
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 25
Ðéï óéãÜ. Åßìáé óôç äïõëåéÜ, åíôÜîåé;
#25
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 26
Ãéáôß ôïõò áíáêñßíåéò Þ ôïõò åêöïâßæåéò êáé áõôü ôïõò öñéêÜñåé.
#26
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 27 #27 Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 28
- Ìá÷áéñþíïõìå êé Ýíáò åßíáé ï öïíéÜò. - Óáí áíáôñé÷éáóôéêü ðáé÷íßäé ðÜñôé.
#28
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 29
- Ç ¢íôæåëá. - Ôé;
#29
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 30
Ïé ìá÷áéñéÝò ôïõ èá åß÷áí êüøåé âáèýôåñá ôï ïóôü.
#30
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 31
'Åîõðíï. ÐÜìå.
#31
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 32
- Ãéáôß åßóáé åéëéêñéíÝò Üôïìï. - Äåí èá ôçò Ýêáíá ðïôÝ êáêü.
#32
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 33
Äõï ìÝñåò ìåôÜ ôçí åîáöÜíéóç ôçò ÊÜñëé,
#33
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 34
Ôá ðôþìáôá ôõëß÷èçêáí óôçí ü÷èç. Êïóêéíßóôå ôï Ýäáöïò ãéá ïóôÜ.
#34
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 35
- Ôçí Þîåñå êáèüëïõ ç ÊÜñëé; - Ìüëéò åß÷áí áñ÷ßóåé íá êÜíïõí ðáñÝá.
#35
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 36
- Ïé ìçôÝñåò; Ãéá ôéò ìçôÝñåò ìéëÜù. - Åãþ ìéëÜù ãéá ôïõò äïëïöüíïõò.
#36
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 37
Åóý åßóáé ï ðáôÝñáò. Åãþ äåí îÝñù ôßðïôá áðü ðáéäéÜ.
#37
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 38
Ôï êñáíßï ôïõ âñÝöïõò áðïôåëåßôáé áðü äéÜöïñá îå÷ùñéóôÜ ïóôÜ
#38
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 39 #39 Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 40
ÔáéñéÜæåé. Íéþèåé ôçí åíï÷Þ êáé èÝëåé í' áðïäåßîåé üôé åßíáé êáëÞ ìçôÝñá.
#40
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 41
ÂÜæåéò ôéò ðëçñïöïñßåò áð' ôï êñáíßï ôïõ ðáéäéïý ãéá íá ìáò äþóåéò ðñüóùðï;
#41
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 42
''ÈÝëù íá...'', îÝñåéò, äåí ðñüêåéôáé íá óõìâåß.
#42
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 43
- Ôé; - Ôá óôïé÷åßá äåí ôáéñéÜæïõí ìå óÝíá.
#43
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 44
Íáé, Þèåëá íá ôçí áöÞóù.
#44
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 45
- Äåí êáôáëáâáßíù. Ôá ðôþìáôá... - Äåí Þôáí ôï ðáéäß óïõ.
#45
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 46
Óôçí ôåëåõôáßá ìïõ äïõëåéÜ åß÷áìå Ýíáí áëêïïëéêü óêéôóïãñÜöï.
#46
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 47
Åßíáé êôçíßáôñïò, ðïõ åîçãåß åðßóçò êáé ôç Betadine.
#47
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 48
Áõôü Þôáí ëÜèïò. Åßìáé áíýðáíôñç ìçôÝñá. Ìüíç. 'Çèåëá íá óôáìáôÞóåé íá êëáßåé.
#48
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 49
ÓõëëáìâÜíåóôå ãéá ôç äïëïöïíßá ôçò ÊÜñëé Ñßôóáñíôóïí êáé ôïõ Ñüìðåñô Êüñìðéò.
#49
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 50
Äåí îÝñù.
#50
Recap of Bones Season 2 Episode 2 (S02E02) - 51 #51