S2 E7
Status
Ended
Network
FOX
SEASON
VIEW ALL EPISODE

Season 2  "The Girl with the Curl"  2x7

Aired 17 years ago - Nov 01, 2006

The team investigates the death of a 10-year-old beauty pageant star. The other contestants, their parents, and their siblings all become possible suspects. Hodgins and Angela go on a date that actually goes well, despite what everyone else predicted.

Mouse over thumbnail for slideshow

Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 1
- ÁíôéêáôÝóôçóáí ôïõò ãáëáêôßåò. - ÐáéäéêÜ äüíôéá.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 2
ÐñïóèÝôïõìå ôá äüíôéá.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 3
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 4
Äåí Þôáí ðïëý üìïñöç; Íüìéæá üôé êÜðïôå èá îáíáãýñéæå ðßóù.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 5
Íáé. Äåí Ý÷ù ÷Üóåé ðïôÝ êáëëéóôåßá.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 6
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 7
Ç áóôõíïìéêÞ áíáöïñÜ Ýëåãå ðùò ï ðáôÝñáò ôçò ÌðñéÜíá êáôáóêåýáæå óêåðÝò.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 8
ÎÝñù áêñéâþò ôé óõíÝâç.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 9
ÈÝëù íá ôç èÜøù ìå ëßãç áãÜðç, êáôáëÜâáôå;
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 10
¢êïõóå, ¢íôæåëá.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 11
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 12
Ìïõ ëåò üôé ç ìáìÜ ôçò ôï Ýêáíå áõôü;
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 13
Ïñìüíç áíÜðôõîçò, áíôéâéïôéêÜ ãéá ôçí áêìÞ,
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 14
ôé èá óõíÝâáéíå áí ç êüñç áñíåßôï íá äéáãùíéóôåß;
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 15
Ãéá íá ðáßîïõìå ôéò åéêïíïëÝîåéò. ÌÞðùò ìðïñåßôå íá ìáò åîçãÞóåôå áõôÜ;
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 16
Ôçí Ýóôåéëá óôï äùìÜôéü ìáò. Êé åãþ ðÞãá óôï ìðáñ ãéá Ýíá ìåãÜëï ðïôÞñé ñïæÝ.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 17
- Ãé' áõôü êñýâåóáé åäþ ðÝñá; - Äåí êñýâïìáé. ÈÝëù óõìâïõëÝò.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 18
Ðåñßìåíå. Ìçí ðñïóðïéåßóáé üôé äåí ôï Üêïõóåò.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 19
Áðáßóéï. Èá êáôáëÜâåéò üôé äåí ðÜåé ðïõèåíÜ. Ëßãåò ìÝñåò èá öÝñåóôå áäÝîéá.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 20
Ç áäåîéüôçôá ïöåßëåôáé óå áóõììåôñéêÞ áíÜðôõîç ôçò ëáãüíéáò áêñïëïößáò.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 21
- Ãéáôß óõìðåñáßíåôå üôé áðÞ÷èç; - Äåí ìðïñþ íá ôç öáíôáóôþ íá ôï óêÜåé.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 22
ÐÞãáéíá óõíÝ÷åéá óå êáëëéóôåßá üôáí Þìïõí ðáéäß. Ôá ëÜôñåõá.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 23
Iäïý ïé öýëáêåò ôïõ ìõóôçñßïõ.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 24
Ìçí Ýñ÷åóáé ãéá íá æçôÞóåéò äåýôåñç åõêáéñßá. 'Çôáí ìïíáäéêÞ ðñïóöïñÜ, ìùñü.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 25
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 26
- Ôá êüêêáëá äåß÷íïõí üôé Ýêáíå ðáéäéÜ. - Ôé ôç óêüôùóå;
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 27
Åõèõãñáììßæåóôå ìå üðïéá Ý÷åé ôï ìåãáëý- ôåñï äõíáìéêü ãéá êïéíùíéêÞ õðåñï÷Þ.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 28
ÂëÝðåéò ôé óõìâáßíåé;
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 29
Áí ü÷é, åßìáé áíþìáëïò ðïõ ãïõóôÜñù êïñéôóÜêéá;
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 30
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 31
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 32
'Ióùò ðñÝðåé íá âñïýìå ðþò ôï âñÞêå ôüôå ç ÌðñéÜíá.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 33
- ÁëÞèåéá; - Êáé ôÝëåéùóå êáëÜ, ìÜëéóôá.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 34
'Å÷ïõí ðáãùôÜ Ìilk Âlast. Áõôü åßíáé ìéá áñ÷Þ. Åßíáé ùñáßá.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 35
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 36
Ëßæá Ößóåñ, Âáóßëéóóá Ìïýñùí, 1976.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 37
- Ðïëý êáëÜ. ÌðÞêå óôçí ðñþôç äåêÜäá. - Óôçí ðñþôç äåêÜäá; ÌðñÜâï!
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 38
Ôçí êëüôóçóáí äõï öïñÝò óôï ßäéï óçìåßï åäþ, ðéï âáèéÜ.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 39
- Áðïêëåßåôáé. - Âéíôåïóêïðåßò ôç óõíÝíôåõîç;
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 40
'Å÷åé ðïëý ùñáßï, óõììåôñéêü ðéóéíü.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 41
Ôï öÝñáìå íá óõãêñßíïõìå ôçí Üêñç ìå ôá óçìÜäéá óôï óáãüíé ôïõ èýìáôïò.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 42
Åßíáé áðü Üëëç äéáãùíéæüìåíç.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 43
Ç ìÝóç êáé ï ðéóéíüò åßíáé ôåëåßùò äéáöïñåôéêÜ.
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 44
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 45
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 46
Ôé Ýêáíåò, áãÜðç ìïõ;
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 47
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 48
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 49
Êáé áõôü ðïõ ìáò ëÝåé ôï óðïõäáßï ñáíôåâïý åßíáé
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 50

Or scroll and see one by one:

Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 2
ÐñïóèÝôïõìå ôá äüíôéá.
#2
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 3 #3 Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 4
Äåí Þôáí ðïëý üìïñöç; Íüìéæá üôé êÜðïôå èá îáíáãýñéæå ðßóù.
#4
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 5
Íáé. Äåí Ý÷ù ÷Üóåé ðïôÝ êáëëéóôåßá.
#5
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 6 #6 Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 7
Ç áóôõíïìéêÞ áíáöïñÜ Ýëåãå ðùò ï ðáôÝñáò ôçò ÌðñéÜíá êáôáóêåýáæå óêåðÝò.
#7
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 8
ÎÝñù áêñéâþò ôé óõíÝâç.
#8
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 9
ÈÝëù íá ôç èÜøù ìå ëßãç áãÜðç, êáôáëÜâáôå;
#9
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 10
¢êïõóå, ¢íôæåëá.
#10
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 11 #11 Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 12
Ìïõ ëåò üôé ç ìáìÜ ôçò ôï Ýêáíå áõôü;
#12
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 13
Ïñìüíç áíÜðôõîçò, áíôéâéïôéêÜ ãéá ôçí áêìÞ,
#13
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 14
ôé èá óõíÝâáéíå áí ç êüñç áñíåßôï íá äéáãùíéóôåß;
#14
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 15
Ãéá íá ðáßîïõìå ôéò åéêïíïëÝîåéò. ÌÞðùò ìðïñåßôå íá ìáò åîçãÞóåôå áõôÜ;
#15
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 16
Ôçí Ýóôåéëá óôï äùìÜôéü ìáò. Êé åãþ ðÞãá óôï ìðáñ ãéá Ýíá ìåãÜëï ðïôÞñé ñïæÝ.
#16
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 17
- Ãé' áõôü êñýâåóáé åäþ ðÝñá; - Äåí êñýâïìáé. ÈÝëù óõìâïõëÝò.
#17
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 18
Ðåñßìåíå. Ìçí ðñïóðïéåßóáé üôé äåí ôï Üêïõóåò.
#18
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 19
Áðáßóéï. Èá êáôáëÜâåéò üôé äåí ðÜåé ðïõèåíÜ. Ëßãåò ìÝñåò èá öÝñåóôå áäÝîéá.
#19
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 20
Ç áäåîéüôçôá ïöåßëåôáé óå áóõììåôñéêÞ áíÜðôõîç ôçò ëáãüíéáò áêñïëïößáò.
#20
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 21
- Ãéáôß óõìðåñáßíåôå üôé áðÞ÷èç; - Äåí ìðïñþ íá ôç öáíôáóôþ íá ôï óêÜåé.
#21
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 22
ÐÞãáéíá óõíÝ÷åéá óå êáëëéóôåßá üôáí Þìïõí ðáéäß. Ôá ëÜôñåõá.
#22
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 23
Iäïý ïé öýëáêåò ôïõ ìõóôçñßïõ.
#23
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 24
Ìçí Ýñ÷åóáé ãéá íá æçôÞóåéò äåýôåñç åõêáéñßá. 'Çôáí ìïíáäéêÞ ðñïóöïñÜ, ìùñü.
#24
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 25 #25 Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 26
- Ôá êüêêáëá äåß÷íïõí üôé Ýêáíå ðáéäéÜ. - Ôé ôç óêüôùóå;
#26
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 27
Åõèõãñáììßæåóôå ìå üðïéá Ý÷åé ôï ìåãáëý- ôåñï äõíáìéêü ãéá êïéíùíéêÞ õðåñï÷Þ.
#27
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 28
ÂëÝðåéò ôé óõìâáßíåé;
#28
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 29
Áí ü÷é, åßìáé áíþìáëïò ðïõ ãïõóôÜñù êïñéôóÜêéá;
#29
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 30 #30 Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 31 #31 Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 32
'Ióùò ðñÝðåé íá âñïýìå ðþò ôï âñÞêå ôüôå ç ÌðñéÜíá.
#32
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 33
- ÁëÞèåéá; - Êáé ôÝëåéùóå êáëÜ, ìÜëéóôá.
#33
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 34
'Å÷ïõí ðáãùôÜ Ìilk Âlast. Áõôü åßíáé ìéá áñ÷Þ. Åßíáé ùñáßá.
#34
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 35 #35 Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 36
Ëßæá Ößóåñ, Âáóßëéóóá Ìïýñùí, 1976.
#36
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 37
- Ðïëý êáëÜ. ÌðÞêå óôçí ðñþôç äåêÜäá. - Óôçí ðñþôç äåêÜäá; ÌðñÜâï!
#37
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 38
Ôçí êëüôóçóáí äõï öïñÝò óôï ßäéï óçìåßï åäþ, ðéï âáèéÜ.
#38
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 39
- Áðïêëåßåôáé. - Âéíôåïóêïðåßò ôç óõíÝíôåõîç;
#39
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 40
'Å÷åé ðïëý ùñáßï, óõììåôñéêü ðéóéíü.
#40
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 41
Ôï öÝñáìå íá óõãêñßíïõìå ôçí Üêñç ìå ôá óçìÜäéá óôï óáãüíé ôïõ èýìáôïò.
#41
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 42
Åßíáé áðü Üëëç äéáãùíéæüìåíç.
#42
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 43
Ç ìÝóç êáé ï ðéóéíüò åßíáé ôåëåßùò äéáöïñåôéêÜ.
#43
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 44 #44 Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 45 #45 Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 46
Ôé Ýêáíåò, áãÜðç ìïõ;
#46
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 47 #47 Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 48 #48 Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 49
Êáé áõôü ðïõ ìáò ëÝåé ôï óðïõäáßï ñáíôåâïý åßíáé
#49
Recap of Bones Season 2 Episode 7 (S02E07) - 50 #50