S2 E1
Status
Ended
Network
FOX
SEASON
VIEW ALL EPISODE

Season 2  "The Titan on the Tracks"  2x1

Aired 17 years ago - Aug 30, 2006

A train carrying a popular Senator is derailed by a car positioned on the tracks. Brennan works out why the dead body of a rich businessman was placed in the car, and the search continues for her father. The team has a new boss.

Mouse over thumbnail for slideshow

Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 1
Ôáõôüôçôá. ×ñõóüò êáëÞò ðïéüôçôáò. 'Ióá ðïõ Ýëéùóå.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 2
Ç Êáì êáé ï Ìðïõè. Äåò ðþò ôïí áêïõìðÜåé üôáí ãåëÜ.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 3
40Üñçò, 2 ìÝôñá, ã-ï-õ, ÌðñéÜíá.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 4
'Çôáí íåêñüò ðñéí ôïí ÷ôõðÞóåé ôï ôñÝíï.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 5
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 6
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 7
Áñ÷éêüò ýðïðôïò ï ðáôÝñáò, áëëÜ ôåëéêÜ ôï Ýêáíå Ýíáò áãñüôçò.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 8
- Êé Ý÷ïõìå áõôü. - Öùôïãñáößá ôçò áóôõíïìßáò;
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 9
- Ðþò; - Äåí ôï îÝñù áêüìá.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 10
- ''Casu consulto''. Ôé óçìáßíåé; - Ôõ÷áßá åðßôçäåò.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 11
ÁíáêÜëõøá üôé ï Ãïõüñåí Ýâëåðå êÜðïéá. Ìüíï ðïõ ç êÜðïéá áðïäåß÷ôçêå...
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 12
- Óáí êïéíü ïéêéáêü äï÷åßï. - Óáí âÜæï.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 13
Ï Ãêïýíôìáí äéüñéóå ôç Äñ. Óáñüãéáí üóï Ýëåéðá
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 14
Êáé äåí åîçãåßôáé ç ïóôÝùóç ôïõ ÷üíäñïõ óôï óôÝñíï.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 15
Ðþò èá Ýíéùèáí ïé áðáéôçôéêïß õøçëïß ðåëÜôåò óïõ
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 16
Äåí åß÷á éäÝá êáé ðïôÝ äåí ôïõ ðñïìÞèåõóá çñùßíç, öõóéêÜ.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 17
- ÌåôñçôÜ óôï Ñïê Êñçê Ðáñê. - Êáé äåí Ý÷åéò éäÝá ðïéïò Þôáí;
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 18
Ðþò ìðïñïýìå Üñáãå íá åîáéñÝóïõìå Üëëåò ðéèáíüôçôåò;
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 19
Ï áôìüò ôçò âåíæßíçò áíáöëÝãåôáé óôïõò 280°C êáé âãÜæåé öëüãá óôïõò 2200°.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 20
- Ìå ôé ìÝóá; - Ôå÷íçôü ïóôü êáëõììÝíï ìå Spam.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 21
- Ìá åßìáóôå ï ×ïôæ êáé ï Æáêáñüíé. - Êáé äïõëåýïõí ãéá ìÝíá.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 22
- áðü Üó÷åôïõò ãêáâïýò. - Äåí ðñüêåéôáé íá óõìâåß.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 23
Ðüôå; ÐéÜóáôå ôïí äñÜóôç;
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 24
'Çôáí ï ìüíïò äåóìüò ìå ôïí ðáôÝñá ìïõ.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 25
- Óßãïõñá ôï ðôþìá óôï áìÜîé... - Äåí åßíáé ï Ãïõüñåí Ëéíôò. Áðïëýôùò.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 26
ÁõôÜ íá ôá ðåßôå óôç óõíÝíôåõîç ôýðïõ, Äñ. Óáñüãéáí.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 27
Êáé ôé èá êÜíïõìå üóï ðåñéìÝíïõìå;
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 28
ÌéëÜò óôïí ôÜöï; Êáé ôé ëåò;
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 29
Ôïõ Ýêëåéóá ôï ëáéìü ãéá íá ìçí êáôáðéåß ôéò áðïäåßîåéò.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 30
Äåßî' ôïõ.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 31
Ôïí ðÝôáîáí áðü áìÜîé ðïõ Ýôñå÷å ìå ôá÷ýôçôá.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 32
ËõðÜìáé. ¼,ôé Ý÷åé óôï ìõáëü ôïõ èá ìåßíåé åêåß. Ìå óõã÷ùñåßôå.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 33
- Öüñåóáí ôï óáêÜêé óôï ðôþìá. - Äýï Üôïìá, ìÜëëïí.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 34
ÓôáìÜôá íá ëåò óôç Ìðüïõíò üôé êïéìÞèçêá ìå ôç ìéá êáé ôçí Üëëç.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 35
Óôçí ôåëåõôáßá ìïõ äïõëåéÜ ÷ñçóéìïðïéïýóáìå êüöôåò ôçò óåéñÜò.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 36
- Óïõ áöéÝñùóå ôï âéâëßï ôçò... - Åßíáé èåìéôü.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 37
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 38
'Çôáí ç ôåëåõôáßá ìïõ åõêáéñßá íá ìÜèù êÜðïéá ðñÜãìáôá.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 39
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 40
- Áí èåò áêüìá íá ôïí âñåéò, öõóéêÜ. - ÈÝëù.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 41
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 42
¢ñá åãþ êáé ï Ëéíôò óõíùìïôÞóáìå íá ôïí åîáöáíßóïõìå ëßãåò ìÝñåò
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 43
èá ôïíßóù üôé ïé åêâéáóôÝò åßíáé ðéï êáëïß ýðïðôïé.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 44
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 45
ðñÝðåé íá Ý÷åé åíèïõóéáóôåß ì' áõôÞ ôçí éäÝá.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 46
Êé ï Þ÷ïò ôïõ þìïõ ðïõ óðÜåé.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 47
Ôá õðüëïéðá, ôï ôñÝíï, ïé ñÜãåò, ëÝåé üôé ôá Ýêáíå ìüíïò ï Ëéíôò.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 48
- Ç êáôçãïñßá äåí åßíáé êáôáäßêç. - Ìç äå÷ôåßôå åããýçóç.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 49
Ôþñá êáôáëáâáßíù êÜðùò ãéáôß ðÞñå ôç äïõëåéÜ.
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 50

Or scroll and see one by one:

Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 2
Ç Êáì êáé ï Ìðïõè. Äåò ðþò ôïí áêïõìðÜåé üôáí ãåëÜ.
#2
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 3
40Üñçò, 2 ìÝôñá, ã-ï-õ, ÌðñéÜíá.
#3
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 4
'Çôáí íåêñüò ðñéí ôïí ÷ôõðÞóåé ôï ôñÝíï.
#4
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 5 #5 Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 6 #6 Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 7
Áñ÷éêüò ýðïðôïò ï ðáôÝñáò, áëëÜ ôåëéêÜ ôï Ýêáíå Ýíáò áãñüôçò.
#7
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 8
- Êé Ý÷ïõìå áõôü. - Öùôïãñáößá ôçò áóôõíïìßáò;
#8
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 9
- Ðþò; - Äåí ôï îÝñù áêüìá.
#9
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 10
- ''Casu consulto''. Ôé óçìáßíåé; - Ôõ÷áßá åðßôçäåò.
#10
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 11
ÁíáêÜëõøá üôé ï Ãïõüñåí Ýâëåðå êÜðïéá. Ìüíï ðïõ ç êÜðïéá áðïäåß÷ôçêå...
#11
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 12
- Óáí êïéíü ïéêéáêü äï÷åßï. - Óáí âÜæï.
#12
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 13
Ï Ãêïýíôìáí äéüñéóå ôç Äñ. Óáñüãéáí üóï Ýëåéðá
#13
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 14
Êáé äåí åîçãåßôáé ç ïóôÝùóç ôïõ ÷üíäñïõ óôï óôÝñíï.
#14
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 15
Ðþò èá Ýíéùèáí ïé áðáéôçôéêïß õøçëïß ðåëÜôåò óïõ
#15
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 16
Äåí åß÷á éäÝá êáé ðïôÝ äåí ôïõ ðñïìÞèåõóá çñùßíç, öõóéêÜ.
#16
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 17
- ÌåôñçôÜ óôï Ñïê Êñçê Ðáñê. - Êáé äåí Ý÷åéò éäÝá ðïéïò Þôáí;
#17
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 18
Ðþò ìðïñïýìå Üñáãå íá åîáéñÝóïõìå Üëëåò ðéèáíüôçôåò;
#18
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 19
Ï áôìüò ôçò âåíæßíçò áíáöëÝãåôáé óôïõò 280°C êáé âãÜæåé öëüãá óôïõò 2200°.
#19
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 20
- Ìå ôé ìÝóá; - Ôå÷íçôü ïóôü êáëõììÝíï ìå Spam.
#20
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 21
- Ìá åßìáóôå ï ×ïôæ êáé ï Æáêáñüíé. - Êáé äïõëåýïõí ãéá ìÝíá.
#21
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 22
- áðü Üó÷åôïõò ãêáâïýò. - Äåí ðñüêåéôáé íá óõìâåß.
#22
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 23
Ðüôå; ÐéÜóáôå ôïí äñÜóôç;
#23
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 24
'Çôáí ï ìüíïò äåóìüò ìå ôïí ðáôÝñá ìïõ.
#24
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 25
- Óßãïõñá ôï ðôþìá óôï áìÜîé... - Äåí åßíáé ï Ãïõüñåí Ëéíôò. Áðïëýôùò.
#25
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 26
ÁõôÜ íá ôá ðåßôå óôç óõíÝíôåõîç ôýðïõ, Äñ. Óáñüãéáí.
#26
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 27
Êáé ôé èá êÜíïõìå üóï ðåñéìÝíïõìå;
#27
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 28
ÌéëÜò óôïí ôÜöï; Êáé ôé ëåò;
#28
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 29
Ôïõ Ýêëåéóá ôï ëáéìü ãéá íá ìçí êáôáðéåß ôéò áðïäåßîåéò.
#29
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 30
Äåßî' ôïõ.
#30
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 31
Ôïí ðÝôáîáí áðü áìÜîé ðïõ Ýôñå÷å ìå ôá÷ýôçôá.
#31
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 32
ËõðÜìáé. ¼,ôé Ý÷åé óôï ìõáëü ôïõ èá ìåßíåé åêåß. Ìå óõã÷ùñåßôå.
#32
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 33
- Öüñåóáí ôï óáêÜêé óôï ðôþìá. - Äýï Üôïìá, ìÜëëïí.
#33
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 34
ÓôáìÜôá íá ëåò óôç Ìðüïõíò üôé êïéìÞèçêá ìå ôç ìéá êáé ôçí Üëëç.
#34
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 35
Óôçí ôåëåõôáßá ìïõ äïõëåéÜ ÷ñçóéìïðïéïýóáìå êüöôåò ôçò óåéñÜò.
#35
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 36
- Óïõ áöéÝñùóå ôï âéâëßï ôçò... - Åßíáé èåìéôü.
#36
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 37 #37 Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 38
'Çôáí ç ôåëåõôáßá ìïõ åõêáéñßá íá ìÜèù êÜðïéá ðñÜãìáôá.
#38
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 39 #39 Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 40
- Áí èåò áêüìá íá ôïí âñåéò, öõóéêÜ. - ÈÝëù.
#40
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 41 #41 Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 42
¢ñá åãþ êáé ï Ëéíôò óõíùìïôÞóáìå íá ôïí åîáöáíßóïõìå ëßãåò ìÝñåò
#42
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 43
èá ôïíßóù üôé ïé åêâéáóôÝò åßíáé ðéï êáëïß ýðïðôïé.
#43
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 44 #44 Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 45
ðñÝðåé íá Ý÷åé åíèïõóéáóôåß ì' áõôÞ ôçí éäÝá.
#45
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 46
Êé ï Þ÷ïò ôïõ þìïõ ðïõ óðÜåé.
#46
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 47
Ôá õðüëïéðá, ôï ôñÝíï, ïé ñÜãåò, ëÝåé üôé ôá Ýêáíå ìüíïò ï Ëéíôò.
#47
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 48
- Ç êáôçãïñßá äåí åßíáé êáôáäßêç. - Ìç äå÷ôåßôå åããýçóç.
#48
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 49
Ôþñá êáôáëáâáßíù êÜðùò ãéáôß ðÞñå ôç äïõëåéÜ.
#49
Recap of Bones Season 2 Episode 1 (S02E01) - 50 #50