S3 E4
Status
Ended
Network
FXX
SEASON
VIEW ALL EPISODE

Season 3  "Ol' Smoke Crotch"  3x4

Aired 12 years ago - Oct 27, 2011

Kevin struggles with getting older. Ruxin is so desperate to get rid of his au pair that he gets Rafi's help. Taco finds a market for Kevin and Jenny's wedding cocktail napkins and Pete learns a new sexual position, which he regrets.

Mouse over thumbnail for slideshow

Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 1
Åßóáé êáëÜ; ÊÜíåéò óáí íá åßäåò öÜíôáóìá.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 2
Óáí ôåëåôÞ åíçëéêßùóçò;
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 3
- Ôé åßíáé áõôü; - Åßíáé...
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 4
Íá ìçí ôï îáíáâÜëù óôá åíèýìéá;
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 5
Åßíáé áðü ôïõò êáëýôåñïýò ìïõ ößëïõò. Áðáßóéï Üôïìï.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 6
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 7
Ïê, Ñ. ÊÝëé, áõôü åßíáé ôñïìáêôéêü.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 8
ðïõ âëÝðåéò êÜðïéïí íá ôïí ðáßæåé, ðñÜãìá ðïõ äåí Ýêáíá.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 9
Ùñáßá, ìïõ áñÝóåé íá áëëÜæù ðÜíåò.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 10
ÁëÞèåéá;
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 11
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 12
- ÊïéìÜôáé ôï ðáéäß ìïõ åäþ. - ¼÷é óôï êñåâÜôé óïõ.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 13
- Ôé åííïåßò êïêêéíïìÜëëçò; - Ôé åííïþ; Åßóáé êïêêéíïìÜëëçò.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 14
Äåí Ý÷ù ãêñßæá... Äåí Ý÷ù êüêêéíá ìáëëéÜ.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 15
- Äåí ãêñéæÜñù. - Óêïíßóáíå ïé êñüôáöïé;
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 16
ÎÝñù Ýíá ìÝñïò ðïõ ãõñßæåé ðßóù ôï ÷ñüíï, ðïõ èá Ýëåãå ç Óåñ.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 17
Íïìßæù èá êïéìçèþ åäþ, áí äåí ðåéñÜæåé.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 18
- Ç ¢óëé ç íôáíôÜ. - Ðþò ðÜåé;
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 19
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 20
ÐÜù óôï äùìÜôéü ìïõ. ÖþíáîÝ ìå üôáí åßíáé Ýôïéìï ôï äåßðíï.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 21
Íá áðïöáóßóïõìå ðïõ åßíáé ç ãùíßá ãéá ôï êáôïýñçìá.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 22
- Åßíáé ÷áëáñùôéêü. - Ôï'îåñá ðùò èá ó'áñÝóåé.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 23
ÐñÝðåé íá êÜèåóáé ôüóï êïíôÜ;
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 24
- Ôï Üêïõóåò; - Íáé. ÐáñáðÜåé ãéá ìÝíá.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 25
Ãéá ôá óðõñéÜ. ÂÜæåéò äéÜöïñá óôï ðñüóùðï.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 26
- ÔÜêï; - Ãåéá óïõ, ÔæÝíé.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 27
- ÁõôÞ íüìéæá ðùò åßíáé. - ¼÷é.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 28
Õðïó÷Ýóïõ ìïõ ðùò äåí èá ðåéò ôßðïôá.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 29
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 30
Xïíôñü èÝëù. ÊÜôóå óôá ðüäéá ìïõ ôüôå.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 31
ÁëëÜ óå áõôÞ ôç öÜóç Ý÷åé ìåßíåé Ýíá ðñÜãìá.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 32
ÐÞãáìå óå óðá.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 33
¸êïøå, Ýóöéîå, Ýâáøå. Êáéíïýñéïò ÊÝâéí.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 34
¸êáíá ìáíéêéïýñ. ¸âáøá ìáëëéÜ. Êáé, íáé, Ýâãáëá ôá öñýäéá ìïõ.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 35
ÊáëÞ óáò ìÝñá. Åõ÷áñéóôþ ðïëý.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 36
- ÁëÞèåéá; - Äåí îÝñåéò ôé åßíáé;
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 37
Íá åôïéìáóôþ.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 38
- ÎÝñù ôé åßíáé áõôü. - Ôï îÝñåéò;
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 39
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 40
- Ãåéá óïõ, øçëÝ. - Ôé êÜíåéò åäþ;
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 41
¸÷ù âÜøåé ôéò ðïõôóüôñé÷åò Üóðñåò óáí ôïõ ÌðñÜéáí.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 42
Ôé áíþìáëïò. Ãéáôß Ýêáíå Ýôóé;
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 43
Åßìáé Üíôñáò êáé äåí ôï áíÝ÷ïìáé Üëëï.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 44
Åßóáé áçäéáóôéêüò. Óå áãáðÜù. ÊáëÞ ôý÷ç.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 45
êáèáñÜ áðü Ýíóôéêôï, ðÞãå íá ìïõ ðáßîåé ôçò áãÜðçò ìá÷áéñéÜ.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 46
¸êáíá ìåñéêÜ ôåóô.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 47
Ãéá üôáí êáôïõñÜò ôï âñÜäõ êáé ðéôóéëÜò ôá ðüäéá óïõ.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 48
ÁõôÜ åßíáé ôá ðñùôüôõðá.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 49
¼÷é ðéá. Ìßëá ìå ôïí äéêçãüñï ìïõ.
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 50
Ìðïñåßôå íá åßóôå ëßãï äéáêñéôéêïß üôáí ôïõ ìéëÜôå

Or scroll and see one by one:

Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 2
Óáí ôåëåôÞ åíçëéêßùóçò;
#2
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 3
- Ôé åßíáé áõôü; - Åßíáé...
#3
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 4
Íá ìçí ôï îáíáâÜëù óôá åíèýìéá;
#4
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 5
Åßíáé áðü ôïõò êáëýôåñïýò ìïõ ößëïõò. Áðáßóéï Üôïìï.
#5
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 6 #6 Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 7
Ïê, Ñ. ÊÝëé, áõôü åßíáé ôñïìáêôéêü.
#7
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 8
ðïõ âëÝðåéò êÜðïéïí íá ôïí ðáßæåé, ðñÜãìá ðïõ äåí Ýêáíá.
#8
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 9
Ùñáßá, ìïõ áñÝóåé íá áëëÜæù ðÜíåò.
#9
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 10
ÁëÞèåéá;
#10
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 11 #11 Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 12
- ÊïéìÜôáé ôï ðáéäß ìïõ åäþ. - ¼÷é óôï êñåâÜôé óïõ.
#12
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 13
- Ôé åííïåßò êïêêéíïìÜëëçò; - Ôé åííïþ; Åßóáé êïêêéíïìÜëëçò.
#13
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 14
Äåí Ý÷ù ãêñßæá... Äåí Ý÷ù êüêêéíá ìáëëéÜ.
#14
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 15
- Äåí ãêñéæÜñù. - Óêïíßóáíå ïé êñüôáöïé;
#15
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 16
ÎÝñù Ýíá ìÝñïò ðïõ ãõñßæåé ðßóù ôï ÷ñüíï, ðïõ èá Ýëåãå ç Óåñ.
#16
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 17
Íïìßæù èá êïéìçèþ åäþ, áí äåí ðåéñÜæåé.
#17
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 18
- Ç ¢óëé ç íôáíôÜ. - Ðþò ðÜåé;
#18
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 19 #19 Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 20
ÐÜù óôï äùìÜôéü ìïõ. ÖþíáîÝ ìå üôáí åßíáé Ýôïéìï ôï äåßðíï.
#20
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 21
Íá áðïöáóßóïõìå ðïõ åßíáé ç ãùíßá ãéá ôï êáôïýñçìá.
#21
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 22
- Åßíáé ÷áëáñùôéêü. - Ôï'îåñá ðùò èá ó'áñÝóåé.
#22
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 23
ÐñÝðåé íá êÜèåóáé ôüóï êïíôÜ;
#23
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 24
- Ôï Üêïõóåò; - Íáé. ÐáñáðÜåé ãéá ìÝíá.
#24
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 25
Ãéá ôá óðõñéÜ. ÂÜæåéò äéÜöïñá óôï ðñüóùðï.
#25
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 26
- ÔÜêï; - Ãåéá óïõ, ÔæÝíé.
#26
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 27
- ÁõôÞ íüìéæá ðùò åßíáé. - ¼÷é.
#27
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 28
Õðïó÷Ýóïõ ìïõ ðùò äåí èá ðåéò ôßðïôá.
#28
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 29 #29 Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 30
Xïíôñü èÝëù. ÊÜôóå óôá ðüäéá ìïõ ôüôå.
#30
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 31
ÁëëÜ óå áõôÞ ôç öÜóç Ý÷åé ìåßíåé Ýíá ðñÜãìá.
#31
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 32
ÐÞãáìå óå óðá.
#32
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 33
¸êïøå, Ýóöéîå, Ýâáøå. Êáéíïýñéïò ÊÝâéí.
#33
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 34
¸êáíá ìáíéêéïýñ. ¸âáøá ìáëëéÜ. Êáé, íáé, Ýâãáëá ôá öñýäéá ìïõ.
#34
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 35
ÊáëÞ óáò ìÝñá. Åõ÷áñéóôþ ðïëý.
#35
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 36
- ÁëÞèåéá; - Äåí îÝñåéò ôé åßíáé;
#36
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 37
Íá åôïéìáóôþ.
#37
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 38
- ÎÝñù ôé åßíáé áõôü. - Ôï îÝñåéò;
#38
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 39 #39 Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 40
- Ãåéá óïõ, øçëÝ. - Ôé êÜíåéò åäþ;
#40
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 41
¸÷ù âÜøåé ôéò ðïõôóüôñé÷åò Üóðñåò óáí ôïõ ÌðñÜéáí.
#41
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 42
Ôé áíþìáëïò. Ãéáôß Ýêáíå Ýôóé;
#42
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 43
Åßìáé Üíôñáò êáé äåí ôï áíÝ÷ïìáé Üëëï.
#43
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 44
Åßóáé áçäéáóôéêüò. Óå áãáðÜù. ÊáëÞ ôý÷ç.
#44
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 45
êáèáñÜ áðü Ýíóôéêôï, ðÞãå íá ìïõ ðáßîåé ôçò áãÜðçò ìá÷áéñéÜ.
#45
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 46
¸êáíá ìåñéêÜ ôåóô.
#46
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 47
Ãéá üôáí êáôïõñÜò ôï âñÜäõ êáé ðéôóéëÜò ôá ðüäéá óïõ.
#47
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 48
ÁõôÜ åßíáé ôá ðñùôüôõðá.
#48
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 49
¼÷é ðéá. Ìßëá ìå ôïí äéêçãüñï ìïõ.
#49
Recap of The League Season 3 Episode 4 (S03E04) - 50
Ìðïñåßôå íá åßóôå ëßãï äéáêñéôéêïß üôáí ôïõ ìéëÜôå
#50