S3 E3
Status
Ended
Network
FXX
SEASON
VIEW ALL EPISODE

Season 3  "The Au Pair"  3x3

Aired 12 years ago - Oct 20, 2011

Ruxin hires a hot Au Pair for Baby Geoffrey, and is afraid Taco will sleep with her. Andre explores online dating, and Kevin cheats on Jenny with ESPN fantasy football analyst Matthew Berry.

Mouse over thumbnail for slideshow

Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 1
ÐñÝðåé íá åßíáé ðïëý ùñáßá.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 2
- ¹èåëá íá åßìáé ñïìáíôéêüò. - Ðïëý ñïìáíôéêüò.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 3
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 4
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 5
Ìðïñåßôå íá áñÜîåôå íá äåßôå ôá ðáé÷íßäéá, áëëÜ ìüíï áõôü.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 6
- Èåò íá äïýìå MTV; - Èá 'èåëá.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 7
- Íïìßæù ðùò ðåñíÜåé êáëÜ. - Ìçí ôïí ôáñáêïõíÜò.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 8
- ¢ëöá ìå ôüíï. - Åõ÷áñéóôþ, ðáéäéÜ.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 9
Êáé ìåôÜ áíáñùôéÝóáé ãéáôß øÜ÷íåéò ñáíôåâïý óôï ßíôåñíåô.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 10
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 11
- Ôç ìç÷áíÞ ãïçôåßáò Ýêëåéóåò; - Íáé.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 12
- Ç áãïñßíá åßíáé óôïí ðÜãêï. - Ìüëéò ôïí Ýâãáëå ï ÔÝñíåñ.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 13
ÌÝãéóôá áðïôåëÝóìáôá ìå åëÜ÷éóôç ðñïóðÜèåéá.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 14
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 15
- Ëáôñåýù ôá êáðÝëá ìå ëÝîåéò. - Åõ÷áñéóôþ, ößëå.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 16
Ôé Þôáí áõôü; ÁíôñÝ, íüìéæá üôé ôï Ýêëåéóåò ôï ìç÷Üíçìá.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 17
- Ùñáßá ðïõ ëÝìå ôá íÝá ìáò. - Äå ëÝìå ôá íÝá ìáò, ÔÜêï.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 18
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 19
Äåí óå áêïýù.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 20
¼ôáí ðÜåé óôï ìðÜíéï, áêïëïýèçóÝ ôïí êáé ðñüóöåñÝ ôïõ ÷üñôï.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 21
Óßãïõñá èá óïõ Ýñ÷ïíôáé óõíÝ÷åéá êáé èá óïõ ëÝíå
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 22
- Äåí ôñÝ÷åé ôßðïôá. - Äåí Þèåëá íá äéáêüøù.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 23
Ðëçñþíåóáé íá äßíåéò óõìâïõëÝò ãéá öáíôáóôéêü ñÜãêìðé;
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 24
ÁëëÜ åßìáé ðïëý êïíôÜ ôüóá ÷ñüíéá óõíå÷üìåíá.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 25
Íïìßæù êáôÜëáâá. Ìðïñþ íá âïçèÞóù. Åßíáé ç äïõëåéÜ ìïõ.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 26
- Ôá ëÝìå. - Ôá ëÝìå, ÌÜèéïõ.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 27
- Ãíùñßóáìå ôïí... - Çóõ÷ßá.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 28
Ãëõêü, áëìõñü êáé ôñáãáíéóôü.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 29
Ðßíù Ýíá ìáñôßíé ìåôÜ áðü ìéá áôåëåßùôç ìÝñá
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 30
ÁõôÞ ç êïðÝëá åðéêïéíþíçóå ìáæß óïõ ìå ñïìáíôéêÞ äéÜèåóç;
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 31
Ãåííáßá åðéëïãÞ.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 32
ÁëëÜ ðïéïò èá ôçí óþóåé áðü óÝíá;
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 33
Áõôü åäþ åßíáé ôï õðÝñôáôï íôáñáâÝñé. Ðåò ôá ìïõ üëá.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 34
Ôé Ýãéíå üôáí ôï Ýìáèå ç ÔæÝíé; Èá öñßêáñå.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 35
ÊÝâéí, áõôü ôï áßóèçìá áíÜìåóá óôá ìðïýôéá óïõ,
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 36
ÁíôáëëÜîáìå ìåñéêÜ ìÝéë êáé èá âñåèïýìå ãéá êáíÜ ðïôü.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 37
Äå èåò åìÝíá. Èåò Ýíáí øéëéêáôæÞ øåýôç óáí ôïí Ðéô.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 38
Åõ÷áñéóôþ. Ìå êïëáêåýåé êáé ìå ðñïóâÜëëåé áõôü. ÅíôÜîåé.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 39
Åãþ Ýñéîá óïêïëÜôá; Ìå ôßðïôá. Äåí ôñþù êáí óïêïëÜôá.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 40
¸÷åé äáãêùìáôéÝò. ºóùò ôï ìÜóáãå ï ãéïò óáò.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 41
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 42
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 43
ÓêÝøïõ ôï óáí ðñüâá ôæåíåñÜëå ãéá ôï ôÝëåéï ñáíôåâïý.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 44
ÓùóôÜ. Êáé ôï êÜíåôå åêåß ãéá íá ìçí ÷ñåéáóôåß íá ðÜôå óðßôé ôçò.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 45
Ãåéá óáò. Äåí Þèåëá íá äéáêüøù. Åßóôå Ýôïéìïé íá ðáñáããåßëåôå;
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 46
Ìïõ Üñðáîå óáí üñíéï ôï ñáíôåâïý.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 47
ÁëëÜ ðñÝðåé íá ðñïóÝ÷åéò. Ðáñáëßãï íá ðÝóåéò.
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 48
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 49
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 50
¸÷ù êÜôé êáéíïýñéïõò ðåëÜôåò ðïõ äåí Ý÷ïõí éäÝá ôé èÝëïõí.

Or scroll and see one by one:

Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 2
- ¹èåëá íá åßìáé ñïìáíôéêüò. - Ðïëý ñïìáíôéêüò.
#2
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 3 #3 Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 4 #4 Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 5
Ìðïñåßôå íá áñÜîåôå íá äåßôå ôá ðáé÷íßäéá, áëëÜ ìüíï áõôü.
#5
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 6
- Èåò íá äïýìå MTV; - Èá 'èåëá.
#6
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 7
- Íïìßæù ðùò ðåñíÜåé êáëÜ. - Ìçí ôïí ôáñáêïõíÜò.
#7
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 8
- ¢ëöá ìå ôüíï. - Åõ÷áñéóôþ, ðáéäéÜ.
#8
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 9
Êáé ìåôÜ áíáñùôéÝóáé ãéáôß øÜ÷íåéò ñáíôåâïý óôï ßíôåñíåô.
#9
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 10 #10 Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 11
- Ôç ìç÷áíÞ ãïçôåßáò Ýêëåéóåò; - Íáé.
#11
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 12
- Ç áãïñßíá åßíáé óôïí ðÜãêï. - Ìüëéò ôïí Ýâãáëå ï ÔÝñíåñ.
#12
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 13
ÌÝãéóôá áðïôåëÝóìáôá ìå åëÜ÷éóôç ðñïóðÜèåéá.
#13
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 14 #14 Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 15
- Ëáôñåýù ôá êáðÝëá ìå ëÝîåéò. - Åõ÷áñéóôþ, ößëå.
#15
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 16
Ôé Þôáí áõôü; ÁíôñÝ, íüìéæá üôé ôï Ýêëåéóåò ôï ìç÷Üíçìá.
#16
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 17
- Ùñáßá ðïõ ëÝìå ôá íÝá ìáò. - Äå ëÝìå ôá íÝá ìáò, ÔÜêï.
#17
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 18 #18 Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 19
Äåí óå áêïýù.
#19
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 20
¼ôáí ðÜåé óôï ìðÜíéï, áêïëïýèçóÝ ôïí êáé ðñüóöåñÝ ôïõ ÷üñôï.
#20
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 21
Óßãïõñá èá óïõ Ýñ÷ïíôáé óõíÝ÷åéá êáé èá óïõ ëÝíå
#21
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 22
- Äåí ôñÝ÷åé ôßðïôá. - Äåí Þèåëá íá äéáêüøù.
#22
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 23
Ðëçñþíåóáé íá äßíåéò óõìâïõëÝò ãéá öáíôáóôéêü ñÜãêìðé;
#23
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 24
ÁëëÜ åßìáé ðïëý êïíôÜ ôüóá ÷ñüíéá óõíå÷üìåíá.
#24
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 25
Íïìßæù êáôÜëáâá. Ìðïñþ íá âïçèÞóù. Åßíáé ç äïõëåéÜ ìïõ.
#25
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 26
- Ôá ëÝìå. - Ôá ëÝìå, ÌÜèéïõ.
#26
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 27
- Ãíùñßóáìå ôïí... - Çóõ÷ßá.
#27
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 28
Ãëõêü, áëìõñü êáé ôñáãáíéóôü.
#28
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 29
Ðßíù Ýíá ìáñôßíé ìåôÜ áðü ìéá áôåëåßùôç ìÝñá
#29
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 30
ÁõôÞ ç êïðÝëá åðéêïéíþíçóå ìáæß óïõ ìå ñïìáíôéêÞ äéÜèåóç;
#30
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 31
Ãåííáßá åðéëïãÞ.
#31
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 32
ÁëëÜ ðïéïò èá ôçí óþóåé áðü óÝíá;
#32
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 33
Áõôü åäþ åßíáé ôï õðÝñôáôï íôáñáâÝñé. Ðåò ôá ìïõ üëá.
#33
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 34
Ôé Ýãéíå üôáí ôï Ýìáèå ç ÔæÝíé; Èá öñßêáñå.
#34
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 35
ÊÝâéí, áõôü ôï áßóèçìá áíÜìåóá óôá ìðïýôéá óïõ,
#35
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 36
ÁíôáëëÜîáìå ìåñéêÜ ìÝéë êáé èá âñåèïýìå ãéá êáíÜ ðïôü.
#36
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 37
Äå èåò åìÝíá. Èåò Ýíáí øéëéêáôæÞ øåýôç óáí ôïí Ðéô.
#37
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 38
Åõ÷áñéóôþ. Ìå êïëáêåýåé êáé ìå ðñïóâÜëëåé áõôü. ÅíôÜîåé.
#38
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 39
Åãþ Ýñéîá óïêïëÜôá; Ìå ôßðïôá. Äåí ôñþù êáí óïêïëÜôá.
#39
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 40
¸÷åé äáãêùìáôéÝò. ºóùò ôï ìÜóáãå ï ãéïò óáò.
#40
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 41 #41 Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 42 #42 Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 43
ÓêÝøïõ ôï óáí ðñüâá ôæåíåñÜëå ãéá ôï ôÝëåéï ñáíôåâïý.
#43
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 44
ÓùóôÜ. Êáé ôï êÜíåôå åêåß ãéá íá ìçí ÷ñåéáóôåß íá ðÜôå óðßôé ôçò.
#44
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 45
Ãåéá óáò. Äåí Þèåëá íá äéáêüøù. Åßóôå Ýôïéìïé íá ðáñáããåßëåôå;
#45
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 46
Ìïõ Üñðáîå óáí üñíéï ôï ñáíôåâïý.
#46
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 47
ÁëëÜ ðñÝðåé íá ðñïóÝ÷åéò. Ðáñáëßãï íá ðÝóåéò.
#47
Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 48 #48 Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 49 #49 Recap of The League Season 3 Episode 3 (S03E03) - 50
¸÷ù êÜôé êáéíïýñéïõò ðåëÜôåò ðïõ äåí Ý÷ïõí éäÝá ôé èÝëïõí.
#50