S3 E2
Status
Ended
Network
FXX
SEASON
VIEW ALL EPISODE

Season 3  "The Sukkah"  3x2

Aired 12 years ago - Oct 13, 2011

Everyone is disappointed with their draft, but no one trusts each other enough to trade. Jenny goes back to work as a realtor. Ruxin tries to get Baby Geoffrey into a Jewish pre-school.

Mouse over thumbnail for slideshow

Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 1
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 2
ðñÝðåé íá ðÜìå óðßôé ôïõ.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 3
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 4
¼÷é. Äåí ôï åìðéóôåýïìáé.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 5
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 6
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 7
- ÈåÝ ìïõ - Ôé;
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 8
Åêôéìþ ðïõ ìïõ ôï'ðåò êáé ðÞñá ðßóù ôéò ðñïóêëÞóåéò.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 9
Êïñßôóéá, åßíáé áõôÝò ïé ìÝñåò ôïõ ìÞíá, áëëÜ ÷áëáñþóôå ëßãï.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 10
ÏðïéïíäÞðïôå ðáß÷ôç áðü ôçí ïìÜäá ìïõ, ôçí êáëýôåñç ïìÜäá,
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 11
Äåí ôï êïëëÜò áí êïéìçèåßò ìå êÜðïéá;
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 12
Ãéáôß îÝñù ðùò õðÜñ÷åé ìéá ìÜãéóóá óôçí ðüëç
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 13
ÁñéâåñíôÝôóé áìßãêáò.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 14
Èåò íá äéþîù ôïí Üóôåãï áðü ôï ðáãêÜêé;
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 15
ÊáëÜ ôá ðÜù. ÌÝíù óå ðáãêÜêé.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 16
- ¼ìïñöç, å; - Íáé.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 17
Ôá'÷ù ðåñÜóåé. Åßíáé áðáßóéï. ×ùñßò ëïãéêÞ.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 18
"Åßíáé Ýíá üíåéñï èçëõêüôçôáò".
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 19
Äåí èá êÜôóù íá ìå âéÜóåé ç ãõíáßêá ìïõ.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 20
Åßóáé ï åðßôñïðïò, êÜôé ðñÝðåé íá êÜíåéò.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 21
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 22
Äåí ìðïñþ íá êÜíù ôï ðÜñôé óðßôé ìïõ ãéáôß ï êüóìïò
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 23
Äåí êÜíù ðëÜêá, ÑÜîéí.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 24
Ðþò ìðïñåß Ýíáò Üóôåãïò íá îÝñåé üôé Ý÷ù ðåñßïäï;
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 25
Äå ìå íïéÜæåé, äåí îÝñù.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 26
Êáé ìåôÜ ôï Óïõêüô, Ýñ÷åôáé ôï ÔÜêïô.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 27
- ¸íáò ãßãáíôáò. - ¼÷é, åìðéóôïóýíç.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 28
Ïê. Ôé Ýãéíå óôï óðßôé ìïõ óôï íôñáöô;
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 29
ÌåñéêÝò äåí åßíáé êáí íüìéìåò.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 30
ÁíôñÝ, èåò Üìõíá. ¸÷åéò 4 ìÝóïõò. ¸÷ù 4 áìõíôéêïýò, 0 ìÝóïõò.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 31
Åßíáé óáí Üóêïðïò Good Will Hunting.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 32
Ôé ãßíåôáé ìå ôçí áíôáëëáãÞ;
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 33
íá öïñÜåé Ýíá, êáé óêÝöôçêá áöïý ìðïñåß áõôüò... ÊïóÝñ, Ýôóé;
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 34
Åõ÷áñéóôþ ðïõ Þñèáôå. Óõãíþìç ãéá ôçí áëëáãÞ ôïðïèåóßáò.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 35
- ¼÷é. - ¼÷é.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 36
ìáêñéÜ ìÝ÷ñé íá äå÷ôïýí ôïí ÔæÝöñé óôï ó÷ïëåßï.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 37
- ¸÷ù ðåñéâñá÷éüíéá ãéá üëïõò. - ¼÷é ðåñéâñá÷éüíéá.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 38
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 39
...ðïõ ìáò äéÝôáîå íá êÜíïõìå ôï ëïýëáâ. ÁìÞí.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 40
Ðáò ìÝóá íá âÜëåéò ôï DVD ôïõ Óïõêüô;
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 41
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 42
Óå åìðéóôåýôçêá êé åóý ìå ìá÷áßñùóåò ðéóþðëáôá.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 43
ÕðÜñ÷åé Ýîáñóç áíôé-Óçìéôéêþí ãêñÜöéôé óôç ãåéôïíéÜ.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 44
Äåí èá óõìðåñéöåñüìïõí ðïôÝ Ýôóé óôï óðßôé ìïõ.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 45
Ôé ãßíåôáé; ¼÷é, ü÷é, äåí åßíáé þñá áêüìá. Åß÷á ó÷Ýäéï. Ãáìþôï.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 46
Ðñïóðáèïýóá íá ôçí êÜíù öùôïãñáößá ôçò ïìÜäáò ìïõ.
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 47
Ìðïñåß íá ìðåé óå óõììïñßá. "Åßìáé ï ìðÝìðçò ÔæÝöñé ÑÜîéí".
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 48
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 49
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 50

Or scroll and see one by one:

Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 2
ðñÝðåé íá ðÜìå óðßôé ôïõ.
#2
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 3 #3 Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 4
¼÷é. Äåí ôï åìðéóôåýïìáé.
#4
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 5 #5 Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 6 #6 Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 7
- ÈåÝ ìïõ - Ôé;
#7
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 8
Åêôéìþ ðïõ ìïõ ôï'ðåò êáé ðÞñá ðßóù ôéò ðñïóêëÞóåéò.
#8
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 9
Êïñßôóéá, åßíáé áõôÝò ïé ìÝñåò ôïõ ìÞíá, áëëÜ ÷áëáñþóôå ëßãï.
#9
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 10
ÏðïéïíäÞðïôå ðáß÷ôç áðü ôçí ïìÜäá ìïõ, ôçí êáëýôåñç ïìÜäá,
#10
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 11
Äåí ôï êïëëÜò áí êïéìçèåßò ìå êÜðïéá;
#11
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 12
Ãéáôß îÝñù ðùò õðÜñ÷åé ìéá ìÜãéóóá óôçí ðüëç
#12
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 13
ÁñéâåñíôÝôóé áìßãêáò.
#13
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 14
Èåò íá äéþîù ôïí Üóôåãï áðü ôï ðáãêÜêé;
#14
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 15
ÊáëÜ ôá ðÜù. ÌÝíù óå ðáãêÜêé.
#15
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 16
- ¼ìïñöç, å; - Íáé.
#16
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 17
Ôá'÷ù ðåñÜóåé. Åßíáé áðáßóéï. ×ùñßò ëïãéêÞ.
#17
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 18
"Åßíáé Ýíá üíåéñï èçëõêüôçôáò".
#18
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 19
Äåí èá êÜôóù íá ìå âéÜóåé ç ãõíáßêá ìïõ.
#19
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 20
Åßóáé ï åðßôñïðïò, êÜôé ðñÝðåé íá êÜíåéò.
#20
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 21 #21 Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 22
Äåí ìðïñþ íá êÜíù ôï ðÜñôé óðßôé ìïõ ãéáôß ï êüóìïò
#22
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 23
Äåí êÜíù ðëÜêá, ÑÜîéí.
#23
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 24
Ðþò ìðïñåß Ýíáò Üóôåãïò íá îÝñåé üôé Ý÷ù ðåñßïäï;
#24
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 25
Äå ìå íïéÜæåé, äåí îÝñù.
#25
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 26
Êáé ìåôÜ ôï Óïõêüô, Ýñ÷åôáé ôï ÔÜêïô.
#26
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 27
- ¸íáò ãßãáíôáò. - ¼÷é, åìðéóôïóýíç.
#27
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 28
Ïê. Ôé Ýãéíå óôï óðßôé ìïõ óôï íôñáöô;
#28
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 29
ÌåñéêÝò äåí åßíáé êáí íüìéìåò.
#29
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 30
ÁíôñÝ, èåò Üìõíá. ¸÷åéò 4 ìÝóïõò. ¸÷ù 4 áìõíôéêïýò, 0 ìÝóïõò.
#30
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 31
Åßíáé óáí Üóêïðïò Good Will Hunting.
#31
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 32
Ôé ãßíåôáé ìå ôçí áíôáëëáãÞ;
#32
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 33
íá öïñÜåé Ýíá, êáé óêÝöôçêá áöïý ìðïñåß áõôüò... ÊïóÝñ, Ýôóé;
#33
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 34
Åõ÷áñéóôþ ðïõ Þñèáôå. Óõãíþìç ãéá ôçí áëëáãÞ ôïðïèåóßáò.
#34
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 35
- ¼÷é. - ¼÷é.
#35
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 36
ìáêñéÜ ìÝ÷ñé íá äå÷ôïýí ôïí ÔæÝöñé óôï ó÷ïëåßï.
#36
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 37
- ¸÷ù ðåñéâñá÷éüíéá ãéá üëïõò. - ¼÷é ðåñéâñá÷éüíéá.
#37
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 38 #38 Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 39
...ðïõ ìáò äéÝôáîå íá êÜíïõìå ôï ëïýëáâ. ÁìÞí.
#39
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 40
Ðáò ìÝóá íá âÜëåéò ôï DVD ôïõ Óïõêüô;
#40
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 41 #41 Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 42
Óå åìðéóôåýôçêá êé åóý ìå ìá÷áßñùóåò ðéóþðëáôá.
#42
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 43
ÕðÜñ÷åé Ýîáñóç áíôé-Óçìéôéêþí ãêñÜöéôé óôç ãåéôïíéÜ.
#43
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 44
Äåí èá óõìðåñéöåñüìïõí ðïôÝ Ýôóé óôï óðßôé ìïõ.
#44
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 45
Ôé ãßíåôáé; ¼÷é, ü÷é, äåí åßíáé þñá áêüìá. Åß÷á ó÷Ýäéï. Ãáìþôï.
#45
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 46
Ðñïóðáèïýóá íá ôçí êÜíù öùôïãñáößá ôçò ïìÜäáò ìïõ.
#46
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 47
Ìðïñåß íá ìðåé óå óõììïñßá. "Åßìáé ï ìðÝìðçò ÔæÝöñé ÑÜîéí".
#47
Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 48 #48 Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 49 #49 Recap of The League Season 3 Episode 2 (S03E02) - 50 #50