S1 E10
Status
Ended
Network
FOX
SEASON
VIEW ALL EPISODE

Season 1  "Histories"  1x10

Aired 19 years ago - Feb 08, 2005

Dr. Foreman believes an uncooperative homeless woman is faking seizures to get a meal ticket at the teaching hospital. But her homelessness strikes a personal chord with Dr. Wilson and he grows determined to keep her from falling between the cracks. Her worsening symptoms prove to be a complex mystery for House and his team, but the mystery of her identity and medical history may hold the answers to saving her life. Just as the team suspects she has contagious meningitis, the woman goes missing, only to be tasered by the police, who bring her back. But House deduces the taser may have proven yet another diagnosis, with dire results. Meanwhile, House has an audience of two medical students who are learning how to do case studies.

Mouse over thumbnail for slideshow

Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 1
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 2
Èçñëåäâàíèÿòà ñà ÷èñòè, íî òÿ âñå îùå íå å íà ñåáå ñè.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 3
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 4
Î...ïðèáåðåòå ÿ, ìîëÿ âè.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 5
Èñêàø äà îáâèíèø Ôîðìàí.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 6
Óäàð â ãëàâàòà? Ñóáäóðàëåí õåìàòîì?
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 7
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 8
åëåêòðîëèòíèÿ äèçáàëàíñ. Ùå çàïî÷íåì îò òàì.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 9
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 10
Ä-ð Òåðõàã îáåùà, ÷å ùå áúäà íà âðåìå âêúùè.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 11
Òîìîãðàôèÿòà ïîêàçâà, ÷å èìà õèðóðãè÷åñêà èãëà â ðúêàòà ñè.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 12
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 13
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 14
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 15
Íå ñè ïîìèñëèë, ÷å ñúì íàïðàâèë òîâà, çà äà ñïàñÿ çàäíèê òè, íàëè?
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 16
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 17
Àç ñúùî áèõ ñå äåïðåñèðàë.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 18
Ñ Äæåðè Ëóçèíã, äà Òîé å îíêîëîã.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 19
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 20
Ìîæå áè å áèëî òåæêà ðàçäÿëà, ìîæå äà ÿ å èçîñòàâèë çàùîòî å áèëà íà íàðêîòèöè.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 21
Äà, çàáðàâèõ, ÷å òðÿáâà äà èìàì ïðè÷èíà, çà äà ñúì çàãðèæåí.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 22
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 23
Ðîäèòåëèòå íà Ôîðìàí ñà ùàñòëèâî æåíåíè îò 40 ãîäèíè.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 24
Ðàçáèðà ñå, â Øâåöèÿ, äóìàòà ïðèÿòåë ìîæå ñúùî òàêà äà ñå ïðåâåäå êàòî "êóöî íèùîæåñòâî"
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 25
Âåðîÿòíî å äà èìà òóáåðêóëîçà, çàùî äà íÿìà õóáàâî äîáðîêà÷åñòâåíî îáðàçóâàíèå ñ êîåòî äà æèâåå.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 26
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 27
Ñúùåñòâóâà ëè èëè ãî èçìèñëèõòå?
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 28
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 29
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 30
Àç íàïðàâèõ áèîïñèÿòà... íèêàêâî äîêîñâàíå.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 31
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 32
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 33
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 34
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 35
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 36
 íîùòà, êîãàòî äîéäå å áèëà íà ðåéâ ïàðòè íà Ñëîóí Ñòðèéò.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 37
Âîçåõ ñå íà Âèåíñêîòî êîëåëî, êîãàòî òàçè ÷àéêà ñå áëúñíà â ìåí.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 38
Íå ñúì êàçàë "Ñ". Èëè ñúì êàçàë?
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 39
Äà.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 40
Åäâà ëè. Ñàìî, íèòî åäíî îò äâåòå íå ãî ïðåäèçâèêâà.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 41
Òîâà íå å ïèñòîëåò. Òîâà å âèñîêîâîëòîâ çàøåìåòèòåë.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 42
Äîáðàòà íîâèíà å, ÷å óñêîðåíèÿò ïóëñ íå å ñâúðçàí ñúñ ñúñòîÿíèåòî é.
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 43
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 44
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 45
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 46
×å èìà íÿêàêâî åêñïåðèìåíòàëíî ëå÷åíèå, íî íÿìà äà ïîäåéñòâà?
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 47
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 48
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 49
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 50
Òàçè êàòàñòðîôà ïðåäè äâå ãîäèíè...

Or scroll and see one by one:

Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 2
Èçñëåäâàíèÿòà ñà ÷èñòè, íî òÿ âñå îùå íå å íà ñåáå ñè.
#2
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 3 #3 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 4
Î...ïðèáåðåòå ÿ, ìîëÿ âè.
#4
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 5
Èñêàø äà îáâèíèø Ôîðìàí.
#5
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 6
Óäàð â ãëàâàòà? Ñóáäóðàëåí õåìàòîì?
#6
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 7 #7 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 8
åëåêòðîëèòíèÿ äèçáàëàíñ. Ùå çàïî÷íåì îò òàì.
#8
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 9 #9 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 10
Ä-ð Òåðõàã îáåùà, ÷å ùå áúäà íà âðåìå âêúùè.
#10
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 11
Òîìîãðàôèÿòà ïîêàçâà, ÷å èìà õèðóðãè÷åñêà èãëà â ðúêàòà ñè.
#11
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 12 #12 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 13 #13 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 14 #14 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 15
Íå ñè ïîìèñëèë, ÷å ñúì íàïðàâèë òîâà, çà äà ñïàñÿ çàäíèê òè, íàëè?
#15
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 16 #16 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 17
Àç ñúùî áèõ ñå äåïðåñèðàë.
#17
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 18
Ñ Äæåðè Ëóçèíã, äà Òîé å îíêîëîã.
#18
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 19 #19 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 20
Ìîæå áè å áèëî òåæêà ðàçäÿëà, ìîæå äà ÿ å èçîñòàâèë çàùîòî å áèëà íà íàðêîòèöè.
#20
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 21
Äà, çàáðàâèõ, ÷å òðÿáâà äà èìàì ïðè÷èíà, çà äà ñúì çàãðèæåí.
#21
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 22 #22 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 23
Ðîäèòåëèòå íà Ôîðìàí ñà ùàñòëèâî æåíåíè îò 40 ãîäèíè.
#23
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 24
Ðàçáèðà ñå, â Øâåöèÿ, äóìàòà ïðèÿòåë ìîæå ñúùî òàêà äà ñå ïðåâåäå êàòî "êóöî íèùîæåñòâî"
#24
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 25
Âåðîÿòíî å äà èìà òóáåðêóëîçà, çàùî äà íÿìà õóáàâî äîáðîêà÷åñòâåíî îáðàçóâàíèå ñ êîåòî äà æèâåå.
#25
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 26 #26 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 27
Ñúùåñòâóâà ëè èëè ãî èçìèñëèõòå?
#27
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 28 #28 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 29 #29 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 30
Àç íàïðàâèõ áèîïñèÿòà... íèêàêâî äîêîñâàíå.
#30
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 31 #31 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 32 #32 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 33 #33 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 34 #34 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 35 #35 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 36
 íîùòà, êîãàòî äîéäå å áèëà íà ðåéâ ïàðòè íà Ñëîóí Ñòðèéò.
#36
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 37
Âîçåõ ñå íà Âèåíñêîòî êîëåëî, êîãàòî òàçè ÷àéêà ñå áëúñíà â ìåí.
#37
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 38
Íå ñúì êàçàë "Ñ". Èëè ñúì êàçàë?
#38
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 39
Äà.
#39
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 40
Åäâà ëè. Ñàìî, íèòî åäíî îò äâåòå íå ãî ïðåäèçâèêâà.
#40
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 41
Òîâà íå å ïèñòîëåò. Òîâà å âèñîêîâîëòîâ çàøåìåòèòåë.
#41
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 42
Äîáðàòà íîâèíà å, ÷å óñêîðåíèÿò ïóëñ íå å ñâúðçàí ñúñ ñúñòîÿíèåòî é.
#42
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 43 #43 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 44 #44 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 45 #45 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 46
×å èìà íÿêàêâî åêñïåðèìåíòàëíî ëå÷åíèå, íî íÿìà äà ïîäåéñòâà?
#46
Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 47 #47 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 48 #48 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 49 #49 Recap of House Season 1 Episode 10 (S01E10) - 50
Òàçè êàòàñòðîôà ïðåäè äâå ãîäèíè...
#50