S3 E3
Status
Ended
Network
The CW
SEASON
VIEW ALL EPISODE

Season 3  "Bad Day at Black Rock"  3x3

Aired 16 years ago - Oct 18, 2007

The Winchesters are called regarding a robbery of their father's storage unit, and track down the robbers to find the item stolen is a cursed rabbit's foot, which provides great luck until lost, and once lost the previous owner dies within a week.

Mouse over thumbnail for slideshow

Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 1
ÁëÞèåéá Óáì; Ðþò; Ðþò, èá ìðïñïýóå íá ìáò âïçèÞóåé;
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 2
îÝñåé ðïëëÜ ðåñéóóüôåñá áð'üóá ìðïñïýìå íá áíáêáëýøïõìå ìüíïé ìáò.
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 3
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 4
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 5
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 6
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 7
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 8
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 9
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 10
¸íá êïõôß ëåßðåé.
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 11
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 12
Ãéá áêïýóôå ëßãï, åëðßæù íá ìçí öôéÜ÷íåóôå Þ ôßðïôá Üëëï...
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 13
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 14
Öëïò ôïõ Üóóïõ. Ãêñüóìáí, åßíáé ôï 2ï Öëïò ôïõ Üóóïõ ìå 8 ÷áñôéÜ.
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 15
Ôé åß÷å ìÝóá ôï êïõôß;
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 16
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 17
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 18
¸é, ìå ôï äéêü ìïõ üðëï óå óçìÜäåõå êé Ýðáèå åìðëïêÞ.
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 19
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 20
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 21
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 22
Ôï êáôáóêåýáóå ãéá íá óêïôþíåé áíèñþðïõò, Óáì.
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 23
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 24
Ôé ó'áñÝóåé; ¸÷ù áð'üëåò ôéò êïíóÝñâåò.
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 25
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 26
ÌÜãêá...
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 27
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 28
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 29
ÔñÜâá áðü 'äù.
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 30
Åßóáé ôñåëüò, ößëå.
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 31
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 32
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 33
Ôåëåõôáßá öïñÜ ðïõ Üêïõóá êÜôé, Þôáí êÜðïõ óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ.
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 34
ÅíôÜîåé, Ìðüìðé, åõ÷áñéóôþ. Óïõ ÷ñùóôÜìå... êé Üëëç.
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 35
êáé íá ìçí êïõíçèåßò, åíôÜîåé;
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 36
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 37
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 38
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 39
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 40
Íáé; Èá äïýìå.
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 41
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 42
Ï Ãêüñíôïí; ¸ëá ôþñá.
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 43
Ðùò ôï âñÞêåò êáí ôï êáôáñáìÝíï,
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 44
ÔÝóðá, ùñáßá üëá áõôÜ, áëëÜ, êïßôá ôçí þñá.
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 45
¹óïõí ìÝñïò ôïõ äéáâïëéêïý ó÷åäßïõ ãéá íá áíïßîïõí ïé ðýëåò, Ýôóé;
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 46
ÕðÜñ÷åé ìéá óôñáôéÜ äáéìüíùí åêåß Ýîù,
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 47
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 48
Åßìáé êáôáðëçêôéêüò.
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 49
Ðåò áíôßï óôï âñùìïêïýíåëï.
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 50

Or scroll and see one by one:

Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 2
îÝñåé ðïëëÜ ðåñéóóüôåñá áð'üóá ìðïñïýìå íá áíáêáëýøïõìå ìüíïé ìáò.
#2
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 3 #3 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 4 #4 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 5 #5 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 6 #6 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 7 #7 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 8 #8 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 9 #9 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 10
¸íá êïõôß ëåßðåé.
#10
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 11 #11 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 12
Ãéá áêïýóôå ëßãï, åëðßæù íá ìçí öôéÜ÷íåóôå Þ ôßðïôá Üëëï...
#12
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 13 #13 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 14
Öëïò ôïõ Üóóïõ. Ãêñüóìáí, åßíáé ôï 2ï Öëïò ôïõ Üóóïõ ìå 8 ÷áñôéÜ.
#14
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 15
Ôé åß÷å ìÝóá ôï êïõôß;
#15
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 16 #16 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 17 #17 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 18
¸é, ìå ôï äéêü ìïõ üðëï óå óçìÜäåõå êé Ýðáèå åìðëïêÞ.
#18
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 19 #19 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 20 #20 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 21 #21 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 22
Ôï êáôáóêåýáóå ãéá íá óêïôþíåé áíèñþðïõò, Óáì.
#22
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 23 #23 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 24
Ôé ó'áñÝóåé; ¸÷ù áð'üëåò ôéò êïíóÝñâåò.
#24
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 25 #25 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 26
ÌÜãêá...
#26
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 27 #27 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 28 #28 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 29
ÔñÜâá áðü 'äù.
#29
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 30
Åßóáé ôñåëüò, ößëå.
#30
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 31 #31 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 32 #32 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 33
Ôåëåõôáßá öïñÜ ðïõ Üêïõóá êÜôé, Þôáí êÜðïõ óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ.
#33
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 34
ÅíôÜîåé, Ìðüìðé, åõ÷áñéóôþ. Óïõ ÷ñùóôÜìå... êé Üëëç.
#34
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 35
êáé íá ìçí êïõíçèåßò, åíôÜîåé;
#35
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 36 #36 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 37 #37 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 38 #38 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 39 #39 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 40
Íáé; Èá äïýìå.
#40
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 41 #41 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 42
Ï Ãêüñíôïí; ¸ëá ôþñá.
#42
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 43
Ðùò ôï âñÞêåò êáí ôï êáôáñáìÝíï,
#43
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 44
ÔÝóðá, ùñáßá üëá áõôÜ, áëëÜ, êïßôá ôçí þñá.
#44
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 45
¹óïõí ìÝñïò ôïõ äéáâïëéêïý ó÷åäßïõ ãéá íá áíïßîïõí ïé ðýëåò, Ýôóé;
#45
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 46
ÕðÜñ÷åé ìéá óôñáôéÜ äáéìüíùí åêåß Ýîù,
#46
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 47 #47 Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 48
Åßìáé êáôáðëçêôéêüò.
#48
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 49
Ðåò áíôßï óôï âñùìïêïýíåëï.
#49
Recap of Supernatural Season 3 Episode 3 (S03E03) - 50 #50