S2 E21
Status
Ended
Network
CBS
SEASON
VIEW ALL EPISODE

Season 2  "Open Season"  2x21

Aired 17 years ago - May 02, 2007

The BAU is called to investigate after the bodies of missing people are discovered in a remote region of the Idaho wilderness. The gruesome find also leads the team to determine the unsubs have been hunting humans for sport.

Mouse over thumbnail for slideshow

Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 1
Âèíàãè ëè íîñèø çíà÷êà è ïèñòîëåò? - Òúé âÿðíî.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 2
Ñúæàëÿâàì, äàìè.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 3
Çíàåì ñàìî êúäå å çàãèíàë. - Óáèâà è ìúæå è æåíè.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 4
ÌÀÍÄÈ ÏÅÉÒÈÍÊÈÍ
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 5
Òóê ïèøå, ÷å âñÿêà ãîäèíà íàä 100 ÷îâåêà ñå ãóáÿò â ãîðèòå íà Àéäàõî.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 6
Âèíàãè èç÷åçâàò ïðåç ïðîëåòòà è êîëèòå èì íå áèâàò íàìåðåíè.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 7
Ðèéä, çàùî íå èäåø â îêðúãà? Àç ùå ñå ðàçõîäÿ íà ÷èñò âúçäóõ.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 8
Òîâà å ñïåö. àãåíò Àðúí Õî÷íúð, à òîâà å äð. Ðèéä.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 9
Ïîâÿðâàé ìè, âñåêè ïúò å òðóäíî.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 10
Ñ Àëåêñ ëè å ñâúðçàíî?
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 11
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 12
Ðàçñëåäâàìå ñìúðòòà íà Àëåêñ, êàòî âúçìîæíî óáèéñòâî.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 13
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 14
Çíà÷è ñà ïîíå äâàìà äóøè, ïîçíàâàùè ðàéîíà.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 15
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 16
Ìîãàò íàïúëíî äà ïðåìèíàò ïðåç òÿëîòî íà ìàëêî æèâîòíî.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 17
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 18
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 19
È ïðè óáèéöèòå, êàòî ïðè ïîâå÷åòî äâîéêè, åäèíèÿ å ñëàá, à äðóãèÿ ñèëåí.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 20
Èëè ñà èç÷àêàëè ìîìåíò íà ñëàáîñò. Èäåàëíîòî âðåìå.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 21
Ùå òè ñå îáàäÿ ïî-êúñíî. ­- Òðÿáâà äà ÷óåø òîâà.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 22
Íÿìà ÿ åäâà îò ñíîùè. Ñèãóðíè ëè ñòå, ÷å ñà íàøèòå ìîì÷åòà?
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 23
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 24
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 25
Âñÿêî îáàæäàíå å òðàåëî íÿêîëêî ñåêóíäè, ïîñëå âðúçêàòà ïðåêúñâàëà.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 26
Ïîìîãíåòå ìè.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 27
Ïðèÿòåëèòå íè ñà ìúðòâè. Òåçè ìúæå ïðåñëåäâàõà òåá, íå íàñ.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 28
Àêî îùå íåùî ñå ñëó÷è íå èñêàì äîðè äà çíàì, ÷å ñúì òå ïîçíàâàë.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 29
Âåðîÿòíî ãè ïîìíèòå. Ñàìî åäèíèÿò ãîâîðè,
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 30
Îáâèíåí â ìíîæåñòâî ïîáîè è íàïàäåíèÿ.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 31
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 32
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 33
Äà îãëåäàìå íàîêîëî.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 34
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 35
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 36
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 37
Íå, ïðåêàëåíî ëåñíî å. - Ãîñïîäè!
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 38
Åâúíñ, åêèïúò òè ùå íè ïîìîãíå ëè?
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 39
à ìîì÷åòàòà ïðîäúëæàâàò òðàäèöèÿòà.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 40
2 ãîäèíè ïî-êúñíî îñâîáîäåí îò ñëóæáà, îïëàêâàë ñå îò çàáëóäè è õàëþöèíàöèè.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 41
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 42
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 43
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 44
Íî òðÿáâà äà ñè ñèëåí.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 45
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 46
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 47
Êàêâî? - Äðóãèòå ñà ïðîñòðåëÿíè â ãúðäèòå.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 48
Êàæè ìè, êúäå å?
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 49
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 50
Âñè÷êî å íàðåä.

Or scroll and see one by one:

Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 2
Ñúæàëÿâàì, äàìè.
#2
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 3
Çíàåì ñàìî êúäå å çàãèíàë. - Óáèâà è ìúæå è æåíè.
#3
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 4
ÌÀÍÄÈ ÏÅÉÒÈÍÊÈÍ
#4
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 5
Òóê ïèøå, ÷å âñÿêà ãîäèíà íàä 100 ÷îâåêà ñå ãóáÿò â ãîðèòå íà Àéäàõî.
#5
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 6
Âèíàãè èç÷åçâàò ïðåç ïðîëåòòà è êîëèòå èì íå áèâàò íàìåðåíè.
#6
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 7
Ðèéä, çàùî íå èäåø â îêðúãà? Àç ùå ñå ðàçõîäÿ íà ÷èñò âúçäóõ.
#7
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 8
Òîâà å ñïåö. àãåíò Àðúí Õî÷íúð, à òîâà å äð. Ðèéä.
#8
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 9
Ïîâÿðâàé ìè, âñåêè ïúò å òðóäíî.
#9
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 10
Ñ Àëåêñ ëè å ñâúðçàíî?
#10
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 11 #11 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 12
Ðàçñëåäâàìå ñìúðòòà íà Àëåêñ, êàòî âúçìîæíî óáèéñòâî.
#12
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 13 #13 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 14
Çíà÷è ñà ïîíå äâàìà äóøè, ïîçíàâàùè ðàéîíà.
#14
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 15 #15 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 16
Ìîãàò íàïúëíî äà ïðåìèíàò ïðåç òÿëîòî íà ìàëêî æèâîòíî.
#16
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 17 #17 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 18 #18 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 19
È ïðè óáèéöèòå, êàòî ïðè ïîâå÷åòî äâîéêè, åäèíèÿ å ñëàá, à äðóãèÿ ñèëåí.
#19
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 20
Èëè ñà èç÷àêàëè ìîìåíò íà ñëàáîñò. Èäåàëíîòî âðåìå.
#20
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 21
Ùå òè ñå îáàäÿ ïî-êúñíî. ­- Òðÿáâà äà ÷óåø òîâà.
#21
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 22
Íÿìà ÿ åäâà îò ñíîùè. Ñèãóðíè ëè ñòå, ÷å ñà íàøèòå ìîì÷åòà?
#22
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 23 #23 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 24 #24 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 25
Âñÿêî îáàæäàíå å òðàåëî íÿêîëêî ñåêóíäè, ïîñëå âðúçêàòà ïðåêúñâàëà.
#25
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 26
Ïîìîãíåòå ìè.
#26
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 27
Ïðèÿòåëèòå íè ñà ìúðòâè. Òåçè ìúæå ïðåñëåäâàõà òåá, íå íàñ.
#27
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 28
Àêî îùå íåùî ñå ñëó÷è íå èñêàì äîðè äà çíàì, ÷å ñúì òå ïîçíàâàë.
#28
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 29
Âåðîÿòíî ãè ïîìíèòå. Ñàìî åäèíèÿò ãîâîðè,
#29
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 30
Îáâèíåí â ìíîæåñòâî ïîáîè è íàïàäåíèÿ.
#30
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 31 #31 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 32 #32 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 33
Äà îãëåäàìå íàîêîëî.
#33
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 34 #34 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 35 #35 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 36 #36 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 37
Íå, ïðåêàëåíî ëåñíî å. - Ãîñïîäè!
#37
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 38
Åâúíñ, åêèïúò òè ùå íè ïîìîãíå ëè?
#38
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 39
à ìîì÷åòàòà ïðîäúëæàâàò òðàäèöèÿòà.
#39
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 40
2 ãîäèíè ïî-êúñíî îñâîáîäåí îò ñëóæáà, îïëàêâàë ñå îò çàáëóäè è õàëþöèíàöèè.
#40
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 41 #41 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 42 #42 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 43 #43 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 44
Íî òðÿáâà äà ñè ñèëåí.
#44
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 45 #45 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 46 #46 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 47
Êàêâî? - Äðóãèòå ñà ïðîñòðåëÿíè â ãúðäèòå.
#47
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 48
Êàæè ìè, êúäå å?
#48
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 49 #49 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 21 (S02E21) - 50
Âñè÷êî å íàðåä.
#50