S2 E2
Status
Ended
Network
CBS
SEASON
VIEW ALL EPISODE

Season 2  "P911"  2x2

Aired 17 years ago - Sep 27, 2006

A young boy who had disappeared a year ago turns up for for sale by a child pornographer on an online auction. A former profiler who now heads the FBI's Innocent Images Unit asks Gideon and the BAU to help her save the boy's life.

Mouse over thumbnail for slideshow

Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 1
Çàïîäîçðÿõìå íÿêîè õîðà, íî ñëåäàòà èçñòèíà. Äî äíåñ.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 2
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 3
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 4
Îòèâàìå â Êëèâëàíä. Ðèéä îòèâà äî òàìîøíèÿ îòäåë íà ÎÁÏÄ. Îòèâàé ñ íåãî.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 5
Ñòðàõ îò ëåòåíå?
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 6
Òúðñÿò ðàáîòà, êîÿòî áè èì äàëà âúçìîæíî íàé-ãîëÿì äîñòúï äî äåöà.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 7
Ïèòúð å ñòàíàë òâúðäå ñòàð, òâúðäå âèñîê.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 8
Àìàíäà Ãèëðîé. Îò Îòäåëà ëè ñòå? - Ñïåíñúð Ðèéä è àãåíò Ãðèéíóåé.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 9
Àç.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 10
Òîëêîâà òèïè÷íî. Çíà÷êèòå íÿìà äà âè ïîìîãíàò.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 11
Íà åäèí îò ñàéòîâåòå âè ñå ïðîäàâà ìàëêî ìîì÷å.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 12
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 13
×èñòî.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 14
Ãðåéúì Ðîóç å ñîáñòâåíèêúò. Êúäå å òîé?
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 15
Ìåæäóâðåìåííî, Êåâèí e ïðîäàâàë
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 16
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 17
çàùî å áèë òàêà ãíåâåí.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 18
×óâàø ëè ìå?
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 19
Ïîñòîÿííî èñêà äà ñå ñðåùíåì, íî àç íå ïðàâÿ òàêà.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 20
Íå çàâèñè îò íåãî.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 21
Êàêâî? - Íå ñúì ñèãóðåí.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 22
×åòèðè öèôðè. Êàêâè? 3, íåùî, íåùî, 6?
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 23
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 24
ÔÁÐ! Îáúðíåòå ñå!
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 25
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 26
Èìà äîêòîðàò ïî ïñèõîëîãèÿ.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 27
 êàêâîòî óñïåÿ äà òè ïðåïèøà. - Íèùî íå ñúì íàïðàâèë.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 28
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 29
Íå è àêî íå ðàçáèåì ïàðîëàòà íà êîìïþòúðà ìó.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 30
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 31
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 32
Ñàìî íàèñòèíà ìàëêî êîëè÷åñòâî äîáðà âîëÿ.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 33
Âèæòå, ìîì÷åòî ñå ïðîäàâà, à àç ñå îïèòâàì äà ãî ñïàñÿ.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 34
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 35
â ìðåæàòà ñà ëþáèìî ëîâíî ìÿñòî... - Çäðàâåéòå, àãåíò Êîóë.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 36
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 37
Òàêà ùå ñè îñèãóðèì âðåìå. Æèâîòúò íà äåòåòî çàâèñè îò òîâà.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 38
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 39
Êàêâî ëè ñå å ñëó÷èëî ñ ìîì÷åòî çà ãîäèíàòà, â êîÿòî íå ãî òúðñåõ.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 40
Òðÿáâà äà íàìåðèì ìîì÷åòî. Äàííèòå? - Ñúæàëÿâàì. Íå ìèñëÿ.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 41
Ïðåäè äà ÿ ïîåìà, öúðêâàòà áåøå ïîääúðæàíà íåõàéíî.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 42
Áëàãîäàðèì âè. - Ïîñëåäíèÿò ó÷åáåí äåí å ãîëÿì õàîñ.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 43
Íî ñåãà òî å â ñòàÿ-çàòâîð áåç ïðîçîðöè è âðàòè - íàïúëíî ñêðèòî.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 44
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 45
Ïðîâåäîõ åäèíñòâåíî îáùè ðàçïèòè ñ ïåäîôèëè îò èçòî÷íîòî êðàéáðåæèå.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 46
Ôðàíê Ïîðòóåë, ðîäåí 11 àïðèë 1962.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 47
Ðàçïèòàíèòå ñà äâàíàäåñåò. Îñåì ñà îòíîâî â çàòâîðà, åäèí å ìúðòúâ.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 48
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 49
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 50

Or scroll and see one by one:

Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 2 #2 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 3 #3 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 4
Îòèâàìå â Êëèâëàíä. Ðèéä îòèâà äî òàìîøíèÿ îòäåë íà ÎÁÏÄ. Îòèâàé ñ íåãî.
#4
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 5
Ñòðàõ îò ëåòåíå?
#5
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 6
Òúðñÿò ðàáîòà, êîÿòî áè èì äàëà âúçìîæíî íàé-ãîëÿì äîñòúï äî äåöà.
#6
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 7
Ïèòúð å ñòàíàë òâúðäå ñòàð, òâúðäå âèñîê.
#7
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 8
Àìàíäà Ãèëðîé. Îò Îòäåëà ëè ñòå? - Ñïåíñúð Ðèéä è àãåíò Ãðèéíóåé.
#8
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 9
Àç.
#9
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 10
Òîëêîâà òèïè÷íî. Çíà÷êèòå íÿìà äà âè ïîìîãíàò.
#10
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 11
Íà åäèí îò ñàéòîâåòå âè ñå ïðîäàâà ìàëêî ìîì÷å.
#11
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 12 #12 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 13
×èñòî.
#13
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 14
Ãðåéúì Ðîóç å ñîáñòâåíèêúò. Êúäå å òîé?
#14
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 15
Ìåæäóâðåìåííî, Êåâèí e ïðîäàâàë
#15
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 16 #16 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 17
çàùî å áèë òàêà ãíåâåí.
#17
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 18
×óâàø ëè ìå?
#18
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 19
Ïîñòîÿííî èñêà äà ñå ñðåùíåì, íî àç íå ïðàâÿ òàêà.
#19
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 20
Íå çàâèñè îò íåãî.
#20
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 21
Êàêâî? - Íå ñúì ñèãóðåí.
#21
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 22
×åòèðè öèôðè. Êàêâè? 3, íåùî, íåùî, 6?
#22
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 23 #23 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 24
ÔÁÐ! Îáúðíåòå ñå!
#24
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 25 #25 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 26
Èìà äîêòîðàò ïî ïñèõîëîãèÿ.
#26
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 27
 êàêâîòî óñïåÿ äà òè ïðåïèøà. - Íèùî íå ñúì íàïðàâèë.
#27
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 28 #28 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 29
Íå è àêî íå ðàçáèåì ïàðîëàòà íà êîìïþòúðà ìó.
#29
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 30 #30 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 31 #31 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 32
Ñàìî íàèñòèíà ìàëêî êîëè÷åñòâî äîáðà âîëÿ.
#32
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 33
Âèæòå, ìîì÷åòî ñå ïðîäàâà, à àç ñå îïèòâàì äà ãî ñïàñÿ.
#33
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 34 #34 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 35
â ìðåæàòà ñà ëþáèìî ëîâíî ìÿñòî... - Çäðàâåéòå, àãåíò Êîóë.
#35
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 36 #36 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 37
Òàêà ùå ñè îñèãóðèì âðåìå. Æèâîòúò íà äåòåòî çàâèñè îò òîâà.
#37
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 38 #38 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 39
Êàêâî ëè ñå å ñëó÷èëî ñ ìîì÷åòî çà ãîäèíàòà, â êîÿòî íå ãî òúðñåõ.
#39
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 40
Òðÿáâà äà íàìåðèì ìîì÷åòî. Äàííèòå? - Ñúæàëÿâàì. Íå ìèñëÿ.
#40
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 41
Ïðåäè äà ÿ ïîåìà, öúðêâàòà áåøå ïîääúðæàíà íåõàéíî.
#41
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 42
Áëàãîäàðèì âè. - Ïîñëåäíèÿò ó÷åáåí äåí å ãîëÿì õàîñ.
#42
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 43
Íî ñåãà òî å â ñòàÿ-çàòâîð áåç ïðîçîðöè è âðàòè - íàïúëíî ñêðèòî.
#43
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 44 #44 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 45
Ïðîâåäîõ åäèíñòâåíî îáùè ðàçïèòè ñ ïåäîôèëè îò èçòî÷íîòî êðàéáðåæèå.
#45
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 46
Ôðàíê Ïîðòóåë, ðîäåí 11 àïðèë 1962.
#46
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 47
Ðàçïèòàíèòå ñà äâàíàäåñåò. Îñåì ñà îòíîâî â çàòâîðà, åäèí å ìúðòúâ.
#47
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 48 #48 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 49 #49 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 2 (S02E02) - 50 #50