S2 E23
Status
Ended
Network
CBS
SEASON
VIEW ALL EPISODE

Season 2  "No Way Out (2): The Evilution of Frank"  2x23

Aired 16 years ago - May 16, 2007

When the prolific serial killer Frank returns and murders Gideon's girlfriend, Gideon takes off to find him without telling the team where he is going. The BAU must then profile Gideon as well as Frank to find both of them.

Mouse over thumbnail for slideshow

Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 1
Ñòîðè ìè ñå... Íÿìà çíà÷åíèå.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 2
Òÿ å íåâèííà. Ïðîñòî ñòàðà ïîçíàòà. - Òè îáñåáåí ëè ñè, Äæåéñúí?
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 3
ÒÎÌÀÑ ÃÈÁÑÚÍ
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 4
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 5
È ñà ïðàâè. Ðàçáèðàìå ãè.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 6
ßâíî å áúðçàë. - Ìèñëÿò, ÷å òîé ãî å íàïðàâèë?
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 7
Èìà îïèò ñúñ ñêàëïåëà. Òðÿáâàò íè ïîíå ñíèìêè.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 8
Âèíîòî å íàëÿòî, íî îò íåãî íå å ïèòî.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 9
Îòâîðèë ÿ å è å èçâàäèë íàé-äîëíîòî äÿñíî ðåáðî.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 10
Ïîçíàâàìå Ôðàíê, íÿìà äà îñòàâè ÄÍÊ ñëåäè.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 11
Íÿìàõ âèäèìîñò çà èçñòðåë. Áåøå ìíîãî îæèâåíî.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 12
Íàìåðèì ëè îòãîâîð íà òîçè âúïðîñ ùå ãî çàëîâèì.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 13
Òîâà å äîêàçàòåëñòâîòî íè. Ìîæåì äà ãî ïðåäàäåì íà ïîëèöèÿòà.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 14
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 15
Ãèäèúí å âèäÿë Äæåéí. Îòêðèåì ëè ÿ, ùå íàìåðèì è Ôðàíê.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 16
Ñïèñúê ñ õîðàòà, êîèòî å ñïàñèë. Èìåíà, äàòè, ëè÷íà èíôîðìàöèÿ.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 17
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 18
Êàêâî ãî å ñúçäàëî?
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 19
Îòäåëà îáè÷à äà ñå ãðèæè çà æåðòâèòå. -  ìàçåòî å!
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 20
Ìîëÿ âè, íàðè÷àéòå ìå Äæåéñúí.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 21
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 22
Êàêâî ñòàâà? - Ðåáåêà...
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 23
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 24
Îñòàíàëèòå 8 æåðòâè â ñïèñúêà ñà â áåçîïàñíîñò.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 25
Ïðîâåðè âñè÷êè ïðåìåñòâàíèÿ, ñâúðçàíè ñ äåöà.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 26
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 27
Êàçàõ ëè òè?!
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 28
Òÿ å Õî÷. Ñàìî íåÿ íå ñìå ïðåäóïðåäèëè.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 29
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 30
Äîáðà íîâèíà. - Íå ñúâñåì.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 31
Àêî íÿêîé ìîæå äà ãî ñïðå, òîâà å àãåíò Ãèäèúí.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 32
Åòî çàùî æåðòâèòå ñà òîëêîâà âàæíè. Çàòîâà ãè èçó÷àâàìå.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 33
Äæåéí, îòâëÿêúë ÿ å íà 22ã. - È ïðåç ãîäèíèòå ñå å âðúùàë.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 34
Æèâÿë å ñ ìàéêà ñè, ãåðìàíêà.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 35
Äà ñè èçâúí çàêîíà ìîæå äà å ìíîãî ðîìàíòè÷íî.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 36
Íî ñàì ñå ñïðÿ. Áÿõìå ñå ñêàðàëè...
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 37
Ñïåöèàëèòåò "Àäàì è Åâà" è ÿãîäîâ øåéê çà ãîñïîäèíà íà îñìà ìàñà.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 38
Ãîâîðèë å çà ìàéêà ñè. - Ìåðè Áðàéòêîô.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 39
Çàãèâà ïðè ïúòåí èíöèäåíò. Ìåðè Áðàéòêîô...
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 40
Ïðîäúëæàâàé, âñè÷êî å íàðåä.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 41
Íå ìîãà äà ïðîñëåäÿ îáàæäàíåòî, íå áåøå äîñòàòú÷íî äúëãî...
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 42
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 43
Ïîâòàðÿì, íå ñòðåëÿéòå, èìà öèâèëíè íà ïëàòôîðìàòà.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 44
Äîâåäåòå ÿ.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 45
Íèêîãà íÿìà äà ñå äàì íà òåçè... õîðà.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 46
Ðàæäà åäèí ñèí, Ôðàíê Áðàéòêîô,
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 47
Íèêîé íå íè ðàçáèðà. - Äæåéí, â òåá âèæäà ìàéêà ñè.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 48
Çà òåá å.
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 49
Íî âèæäàì ÿñíî îñòàòú÷íîòî âëèÿíèå, ðåçóëòàò îò
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 50
Ïîä âúïðîñ å ñïîñîáíîñòòà âè äà ðúêîâîäèòå åêèïà ñè.

Or scroll and see one by one:

Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 2
Òÿ å íåâèííà. Ïðîñòî ñòàðà ïîçíàòà. - Òè îáñåáåí ëè ñè, Äæåéñúí?
#2
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 3
ÒÎÌÀÑ ÃÈÁÑÚÍ
#3
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 4 #4 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 5
È ñà ïðàâè. Ðàçáèðàìå ãè.
#5
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 6
ßâíî å áúðçàë. - Ìèñëÿò, ÷å òîé ãî å íàïðàâèë?
#6
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 7
Èìà îïèò ñúñ ñêàëïåëà. Òðÿáâàò íè ïîíå ñíèìêè.
#7
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 8
Âèíîòî å íàëÿòî, íî îò íåãî íå å ïèòî.
#8
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 9
Îòâîðèë ÿ å è å èçâàäèë íàé-äîëíîòî äÿñíî ðåáðî.
#9
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 10
Ïîçíàâàìå Ôðàíê, íÿìà äà îñòàâè ÄÍÊ ñëåäè.
#10
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 11
Íÿìàõ âèäèìîñò çà èçñòðåë. Áåøå ìíîãî îæèâåíî.
#11
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 12
Íàìåðèì ëè îòãîâîð íà òîçè âúïðîñ ùå ãî çàëîâèì.
#12
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 13
Òîâà å äîêàçàòåëñòâîòî íè. Ìîæåì äà ãî ïðåäàäåì íà ïîëèöèÿòà.
#13
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 14 #14 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 15
Ãèäèúí å âèäÿë Äæåéí. Îòêðèåì ëè ÿ, ùå íàìåðèì è Ôðàíê.
#15
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 16
Ñïèñúê ñ õîðàòà, êîèòî å ñïàñèë. Èìåíà, äàòè, ëè÷íà èíôîðìàöèÿ.
#16
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 17 #17 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 18
Êàêâî ãî å ñúçäàëî?
#18
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 19
Îòäåëà îáè÷à äà ñå ãðèæè çà æåðòâèòå. -  ìàçåòî å!
#19
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 20
Ìîëÿ âè, íàðè÷àéòå ìå Äæåéñúí.
#20
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 21 #21 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 22
Êàêâî ñòàâà? - Ðåáåêà...
#22
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 23 #23 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 24
Îñòàíàëèòå 8 æåðòâè â ñïèñúêà ñà â áåçîïàñíîñò.
#24
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 25
Ïðîâåðè âñè÷êè ïðåìåñòâàíèÿ, ñâúðçàíè ñ äåöà.
#25
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 26 #26 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 27
Êàçàõ ëè òè?!
#27
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 28
Òÿ å Õî÷. Ñàìî íåÿ íå ñìå ïðåäóïðåäèëè.
#28
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 29 #29 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 30
Äîáðà íîâèíà. - Íå ñúâñåì.
#30
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 31
Àêî íÿêîé ìîæå äà ãî ñïðå, òîâà å àãåíò Ãèäèúí.
#31
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 32
Åòî çàùî æåðòâèòå ñà òîëêîâà âàæíè. Çàòîâà ãè èçó÷àâàìå.
#32
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 33
Äæåéí, îòâëÿêúë ÿ å íà 22ã. - È ïðåç ãîäèíèòå ñå å âðúùàë.
#33
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 34
Æèâÿë å ñ ìàéêà ñè, ãåðìàíêà.
#34
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 35
Äà ñè èçâúí çàêîíà ìîæå äà å ìíîãî ðîìàíòè÷íî.
#35
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 36
Íî ñàì ñå ñïðÿ. Áÿõìå ñå ñêàðàëè...
#36
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 37
Ñïåöèàëèòåò "Àäàì è Åâà" è ÿãîäîâ øåéê çà ãîñïîäèíà íà îñìà ìàñà.
#37
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 38
Ãîâîðèë å çà ìàéêà ñè. - Ìåðè Áðàéòêîô.
#38
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 39
Çàãèâà ïðè ïúòåí èíöèäåíò. Ìåðè Áðàéòêîô...
#39
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 40
Ïðîäúëæàâàé, âñè÷êî å íàðåä.
#40
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 41
Íå ìîãà äà ïðîñëåäÿ îáàæäàíåòî, íå áåøå äîñòàòú÷íî äúëãî...
#41
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 42 #42 Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 43
Ïîâòàðÿì, íå ñòðåëÿéòå, èìà öèâèëíè íà ïëàòôîðìàòà.
#43
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 44
Äîâåäåòå ÿ.
#44
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 45
Íèêîãà íÿìà äà ñå äàì íà òåçè... õîðà.
#45
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 46
Ðàæäà åäèí ñèí, Ôðàíê Áðàéòêîô,
#46
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 47
Íèêîé íå íè ðàçáèðà. - Äæåéí, â òåá âèæäà ìàéêà ñè.
#47
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 48
Çà òåá å.
#48
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 49
Íî âèæäàì ÿñíî îñòàòú÷íîòî âëèÿíèå, ðåçóëòàò îò
#49
Recap of Criminal Minds Season 2 Episode 23 (S02E23) - 50
Ïîä âúïðîñ å ñïîñîáíîñòòà âè äà ðúêîâîäèòå åêèïà ñè.
#50