S3 E4
Status
Continuing
Next episode
TBA
Airs
Sundays 8:00 PM on BBC One
SEASON
VIEW ALL EPISODE

Season 3  "The Lambos"  3x4

Aired 20 years ago - Nov 16, 2003

REVIEWS: Lamborghini Miura • Lamborghini Countach • Mini Cooper S • Lamborghini Gallardo CHALLENGE: None Richard drives three tuned Minis: Hartge, Digi-tec, BBR and the BMW works. He also drives the Lamborghini Miura and Jay Kay drives his Miura. James drives the Countach - something he's been waiting 20 years to do. Jeremy drives the Gallardo. Rich Hall is the Star in a Reasonably Priced Car.

Mouse over thumbnail for slideshow

Or scroll and see one by one:

Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 2 #2 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 3
Ôïõ Ýäùóá ãáëïðïýëá ìå ôóßëé ôï ìåóçìÝñé.
#3
Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 4
Äåí èÝëù íá âãáßíù ìå Üíåñãç.
#4
Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 5
¸÷ù êáíÜ äõï. ÍôñÜðçêá. Óõãíþìç.
#5
Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 6
Ôé åßíáé áõôÞ ç ìõñùäéÜ; ÊÜôé ìõñßæåéò.
#6
Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 7
ÁõôÞ èá åßíáé ç ãùíßá ãéá ôï êáôïýñçìá
#7
Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 8 #8 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 9
¸÷åé Üóðñåò ðïõôóüôñé÷åò ï ÊÝâéí;
#9
Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 10
- Óõãíþìç ãéá ôç äéáêïðÞ. - Ôï êÜíù áõôÞ ôç óôéãìÞ.
#10
Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 11
¼÷é, Þôáí óôïõò Ãêñé ÊÞðïõò.
#11
Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 12
ÈÝëù íá äïêéìÜóù ôá ðÜíôá ìáæß óïõ.
#12
Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 13
Ðïíçñïýëéêá äá÷ôõëÜêéá. Ðñüóå÷å.
#13
Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 14
Äåí ôï áíÝ÷ïìáé Üëëï. Äåí èá ìå êïñïúäåýïõí.
#14
Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 15
Ç Taco Corp óêÝöôåôáé íá åðåíäýóåé ÷ïíôñÜ óôçí êáôïõñéÜñá
#15
Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 16
ÐñÝðåé íá êáôï÷õñþóïõìå ãéá óÞìá êáôáôåèÝí ôï ÔáêïôåèÝí.
#16
Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 17
ÃñÞãïñá ãÝñï.
#17
Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 18
Íéþèù óáí íá ìå Üñìåîáí.
#18
Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 19 #19 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 20 #20 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 21 #21 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 22 #22 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 23 #23 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 24 #24 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 25 #25 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 26 #26 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 27 #27 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 28 #28 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 29 #29 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 30 #30 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 31 #31 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 32 #32 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 33 #33 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 34 #34 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 35 #35 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 36 #36 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 37 #37 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 38 #38 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 39 #39 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 40 #40 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 41 #41 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 42 #42 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 43 #43 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 44 #44 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 45 #45 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 46 #46 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 47 #47 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 48 #48 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 49 #49 Recap of Top Gear Season 3 Episode 4 (S03E04) - 50 #50