S2 E4
Status
Ended
Network
AMC
SEASON
VIEW ALL EPISODE

Season 2  "Scabs"  2x4

Aired 11 years ago - Sep 02, 2012

A tragedy leads Cullen to defuse an internal threat to the railroad.

Mouse over thumbnail for slideshow

Or scroll and see one by one:

Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 2
Ìîæå äà ñïåñòèø âðåìå íà ìàéêà òè.
#2
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 3 #3 Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 4 #4 Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 5 #5 Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 6
Òÿ å â ãðîáíèöàòà. Çàâèíàãè. Êðàé íà èñòîðèÿòà.
#6
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 7
Õåé,êàê ñè?
#7
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 8
Ïîëó÷è ëè ñúîáùåíèåòî îò Åëàéäæà èëè íå?
#8
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 9
Òðÿáâàøå àç è áàáà äà ãî íàïðàâèì ïúðâèÿò ïúò.
#9
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 10 #10 Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 11
I'm coming with you. No, Jeremy, you're not.
#11
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 12
Where you goin', man? Come on.
#12
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 13
But I think that you're still in shock over Sarah dying.
#13
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 14
Maybe they got the wrong girl.
#14
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 15
Nope. See, that's the beauty of it.
#15
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 16
No, I don't.
#16
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 17 #17 Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 18
That's another one.
#18
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 19 #19 Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 20
Aka, in order to break the curse,
#20
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 21
Breaking and entering the sheriff's house?
#21
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 22
[growls]
#22
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 23
What did you do?
#23
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 24
When I'm worn down, I take a nap.
#24
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 25
It's hard, you know?
#25
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 26 #26 Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 27 #27 Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 28 #28 Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 29
Stay here with her
#29
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 30
I completely understand.
#30
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 31
Which is a mere 3 hours from the town we know as mystic falls,
#31
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 32 #32 Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 33
Wait. Now, I've got a little more experience
#33
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 34
Then we're done.
#34
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 35
Don't, rose...
#35
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 36 #36 Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 37
Stefan: Up here.
#37
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 38
On the count of 3,
#38
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 39 #39 Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 40 #40 Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 41
I'm ok.
#41
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 42
And you're here why?
#42
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 43
Enough, Stef. It's late.
#43
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 44 #44 Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 45
Just me.
#45
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 46 #46 Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 47 #47 Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 48
Elijah may be dead, but this isn't over.
#48
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 49
Brought you this.
#49
Recap of Hell on Wheels Season 2 Episode 4 (S02E04) - 50
I can't be selfish with you...
#50